You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Yakında bizi de satacaklar

Yakında bizi de satacaklar

Administrator
Yakında bizi de satacaklar
Öküze, "Öküz" demeliyiz, keçiye, "keçi", deveye, "deve", koça, "koç" demeliyiz.

Koyuna koyun...

Raylar üzerinde gidene, hani çuf çuf edene "tren", havada uçan kanatlı, yolcu taşıyan şeye uçak, otobüse, "otobüs" demeliyiz.

Karşınızda iki hörgüçlü deveyi göre göre, "Koyun" derseniz...

Tavuğa, "keçi", öküze "Ayı" derseniz...

Hırsıza, "hırsız" diyemezsiniz...

Hırsızı, polis görürsünüz, görevini yapan polisi suçlu görürsünüz...

Gördüğünüzü doğru biçimde söyleyemiyorsanız, dile getiremiyorsanız...

Sorun büyüktür demektir.

Nedenlerine, niçinlerine girmek istemem üç kuruşluk beynim var onu da zorlayarak hasarlayamam...

Konuya giriyorum artık. Buraya kadar okuduklarınız belki sizi gülümsetti ama bundan sonra yazdıklarım canınızı acıtmazsa ya sizde bir sorun var ya da bende...

Kim diyorsa "Bu iktidar gelmiş geçmiş en başarılı iktidardır" diye...

Hah işte, o deveye "koyun" diyendir.

Bu iktidar Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne Cumhuriyet Hükümetlerinin ne kadar birikimi var, hepsini sattı, savdı kardeşim.... Gözünüze sokayım sattıklarını, savdıklarını...

İktidara geldikleri ilk yıl sattıkları:

Kayseri'deki Tak*san, Bo*lu Ge*re*de*’de*ki Ger*kon*san, SE*KA*’nın Ba*lı*ke*sir, Af*yon, Kas*ta*mo*nu, Ak*su ve Çay*cu*ma iş*let*me*le*riy*le Ta*şu*cu ter*sa*ne ala*nı, TE*KE*L’*in ka*ya tu*zu te*sis*le*ri, Çeş*me, Ku*şa*da*sı, Trab*zon ve Di*ki*li li*man*la*rı, Sü*mer Hol*din*g’*in Me*ri*nos Ha*lı Mar*ka*sı ve Adı*ya*man İş*let*me*si, Tür*ki*ye Zi*ra*i Do*na*tım Ku*ru*mu*’nun Sa*kar*ya iş*let*me*si, İş Ban*ka*sı, Ar*çe*lik, To*faş, Ün*ye Çi*men*to ve Tür*ki*ye Kal*kın*ma Ban*ka*sı*’na ait ka*mu*nun elin*de*ki his*se*ler*le, 277 adet ta*şın*maz, 103 ar*sa ve 90 adet loj*man.

2004'de satışa devam:

TEKEL'in al*kol*lü iç*ki*ler bö*lü*mü, Es*ki*şe*hir Do*ğal*gaz Şir*ke*ti (Es*gaz), Art*vin Mur*gul ile Kas*ta*mo*nu Kü*re*’de ba*kır ma*de*ni çı*ka*rıp iş*le*yen Eti Ba*kır, Si*vas ve Ma*lat*ya*’da*ki Div*ri*ği He*kim*han Ma*den İş*let*me*le*ri, Bur*sa Do*ğal*gaz Şir*ke*ti (Bur*sa*gaz), Amas*ya Şe*ker Fab*ri*ka*sı, Kü*tah*ya Tav*şan*lı*’da*ki Eti Gü*müş, Ela*zı*ğ’*da*ki Eti Krom, An*tal*ya*’da*ki Eti Elek*tro*me*ta*lur*ji iş*let*me*le*ri, Ça*ye*li Ba*kır İş*let*me*le*ri, Kü*tah*ya Şe*ker Fab*ri*ka*sı, Tür*ki*ye Güb*re Sa*na*yi şir*ke*ti*ne ait Gem*lik ve İs*tan*bu*l’*da*ki fab*ri*ka*la*r ile Kü*tah*ya Güb*re Var*lık*la*rı ve Şan*lı*ur*fa de*po*la*rı ara*zi*si, Sü*mer Hol*din*g’*in Ma*lat*ya, Ba*kır*köy ve Di*yar*ba*kır iş*let*me*leri, SE*KA*’nın Ka*ra*ca*su, Ar*da*nuç ve Ak*kuş iş*let*me*le*riy*le An*ka*ra Alım Sa*tım Mü*dür*lü*ğü bi*na*sı, EBÜ*AŞ’*ın Sam*sun So*ğuk Ha*va De*po*su, Ma*ni*sa Kom*bi*na*sı ve ar*sa*sı, Sü*mer Hol*din*g’*e ait Or*ta*do*ğu Tek*no*park şir*ke*ti, Ça*nak*ka*le De*ri, Ma*lat*ya ve Tü*mo*san iş*let*me*le*ri, Tür*ki*ye De*mir Çe*lik İş*let*me*le*ri*’ne ait Kal*kın*ma Ban*ka*sı his*se*le*ri, Tekel'in Tuz*lu*ca ve Se*ki*li tuz*la*la*rı, Bur*sa İnel*gö*l’*de*ki Kib*rit Fab*ri*ka*sı, Ka*radeniz Ba*kır İş*let*me*le*ri*’nin Sam*sun İş*let*me*si, Tür*ki*ye De*niz*ci*lik İş*let*me*le*ri*’ne ait An*ka*ra ve Sam*sun fe*ri*bot*la*rı, THY’*nin 126 mil*yon do*lar*lık his*se*si* ile 375 adet ta*şın*maz ve loj*man.

Geldik 2005'e durmak yok, satışa devam:

Türk Te*le*kom, TE*KE*L’*in si*ga*ra bö*lü*mü, İs*tan*bul Ata*köy Tu*rizm, Ata*köy Otel*ci*lik, Ata*köy Ma*ri*na ve Yat İş*let*me*le*ri, Kon*ya Sey*di*şe*hi*r’*de*ki Eti Alü*min*yum Fab*ri*ka*sı, Kuzey Kıb*rıs Türk Ha*va Yol*la*rı şir*ke*ti, Ada*pa*za*rı Şe*ker Fab*ri*ka*sı, Tür*ki*ye De*niz İş*let*me*le*ri*’nin Ka*ra*de*niz ve Tu*ran Emek*siz ge*mi*le*ri ile şe*hir hat*la*rı hiz*met*le*ri ve ge*mi*le*ri, TE*KE*L’*in Kris*tal Tuz Ra*fi*ne*ri*si ile Ka*ğız*man Tuz*la*sı, Sü*mer Hol*din*g’*in İs*tan*bul İmar Şir*ke*ti, Bey*koz İş*let*me*si, ma*ki*na ve teç*hi*zat*la*rı, Tür*ki*ye Güb*re Sa*na*yi*’nin Sam*sun Güb*re Fab*ri*ka*sı ve Or*du Fat*sa ile Te*kir*dağ de*po*la*rı, DSİ, Ba*yın*dır*lık Ba*kan*lı*ğı ve Ka*ra*yol*la*rı*’nın Kay*se*ri Er*ci*ye*s'te*ki sos*yal te*sis*le*ri, Sü*mer Hol*din*g’*in Asel*sa*n’*da*ki his*se*si, Sa*rı*ka*mış ve Ter*can iş*let*me*le*ri, Ye*şi*lo*va Ha*lı ve Bat*ta*ni*ye Fab*ri*ka*sı, Emek*li San*dı*ğı*’nın Ku*şa*da*sı Ta*til Kö*yü ile İs*tan*bul Hil*ton Ote*li, THY’*nin USA*Ş’*ta*ki his*se*si, TÜPRAŞ ve PET*Kİ*M’*de*ki ka*mu his*se*le*ri*nin bir bö*lü*müy*le 120 ta*şın*maz ile 41 adet ar*sa.

2006 yılında gitti koca TÜPRAŞ. Sonra Erdemir ve sonra:

Ba*şak Si*gor*ta ve Ba*şak Emek*li*lik, TE*KE*L’*in Ka*ya*cık, Yav*şan ve Kal*dı*rım tuz*la*la*rı, TE*KE*L’*in ikiz ku*le*ler ola*rak bi*li*nen An*ka*ra Baş*mü*dür*lük Bi*na*sı ve Bod*rum te*sis*le*ri, Emek*li San*dı*ğı*’nın baş*kent*te*ki Bü*yük An*ka*ra Ote*li ve Kı*zı*lay Emek İş*ha*nı, İz*mi*r’*de*ki Bü*yük Efes Ote*li, İs*tan*bu*l’*da*ki Bü*yük Ta*rab*ya Ote*li, Tür*ki*ye De*niz*ci*lik İş*let*me*le*ri*’nin Ya*kıt-2 ge*mi*si, Ça*nak*ka*le Şe*hir Hat*la*rı hizmet*le*riy*le 9 ge*mi*si, THY’*ye ait ka*mu his*se*le*ri*nin bir bö*lü*müy*le 350 adet dai*re, ar*sa ve ta*şın*maz.

2007 yılı:

TCDİ- De*ve*ci Ma*den Sa*ha*sı İş*let*me Hak*kı, TCDD Mer*sin Li*ma*nı, KGM İs*tan*bul Le*vent Ar*sa*sı, Sü*mer Hol*ding- BU*MAS, Araç Mu*aye*ne İs*tas*yo*nunun 1. ve 2. böl*gesi, Emek*li San*dı*ğı Mül*ki*ye*ti Bur*sa Çe*lik Pa*las Otel, Tür*ki*ye Halk Ban*ka*sı, 245 adet dai*re, ar*sa ve ta*şın*maz.

2008'de gitti Petkim. Aynı yıl neler satılmadı ki:

Sü*mer Hol*ding NİT*RO-MAK Ma*ki*ne Kim*ya Nit*ro No*bel Kim*ya Sa*na*yi A.Ş.’nin yüz*de 33.5 his*se*si, Te*kel ve Si*ga*ra Sa*na*yi*i İş*let*me*le*ri ve Ti*ca*re*ti A.Ş., An*ka*ra Do*ğal Elek*trik Üre*tim ve Ti*ca*ret A.Ş.’nin 9 san*tra*li, Te*kel ve Si*ga*ra Sa*na*yi İş*let*me*le*ri’*ne ait Pi*po ve Nar*gi*le Mar*ka*la*rı, Türk Te*le*ko*mü*ni*kas*yon ve 196 adet dai*re, ar*sa ve ta*şın*maz.

TEDAŞ'ı parça parça elden çıkardılar 2009'da. Sonra sattıklarını anımsayalım:

TE*DAŞ Baş*kent Elek*trik Da*ğı*tım A.Ş., TE*DAŞ Sa*kar*ya Elek*trik Da*ğı*tım A.Ş., TE*KEL Kas*ta*mo*nu Jüt İp*li*ği Fab. Ma*ki*ne ve Teç*hi*za*tı, TE*DAŞ Kon*ya Me*ram Elek*trik Da*ğı*tım A.Ş. ve 140 adet dai*re, ar*sa ve ta*şın*maz.

2010'da önemli servetlerimiz yerli yabancı demeden yok PAHASINA elden çıktı:

TCDD’*nin Sam*sun ve Ban*dır*ma li*man*la*rı, TE*KE*L’*in Ça*mal*tı ve Ay*va*lık tuz*la*la*rı, Es*ki*şe*hir Os*man*ga*zi, Çam*lı*bel, Ulu*dağ, Ço*ruh, Ye*şi*lır*mak ve Fı*rat elek*trik da*ğı*tım şir*ket*le*ri, Sü*mer Hol*din*g’*in An*tal*ya Ba*rit ve Mer*sin Ta*şu*cu iş*let*me*le*riy*le 205 adet dai*re, ar*sa ve ta*şın*maz.

2011'de akarsu santralleri gitti:

Bay*burt, Çe*miş*ge*zek, Gir*le*vik, Bün*yan, Ça*mar*dı, Pı*nar*ba*şı, Sı*zır, İz*nik, De*re*köy, İne*göl, Cer*rah, Mus*ta*fa*ke*mal*pa*şa, Su*uç*tu, Çağ Çağ, Ot*lu*ca, Ulu*de*re, Adil*ce*vaz, Ah*lat, Ma*laz*girt, Var*to, De*ğir*men*de*re, Ka*ra*çay, Ku*zu*cu*lu, Tu*run*ço*va, Fi*ni*ke, Ka*ya*di*bi, Bes*ni, Der*ne, Er*ke*nek, Ker*nek ve Ko*va*da 1-2 akar*su san*tral*le*ri, İs*ken*de*run Li*ma*nı, Trak*ya Elek*trik Da*ğı*tım şir*ke*tiy*le 195 adet dai*re, ar*sa ve taşın*maz.

2012'de satılanları da yazalım:

ACI*SEL*SA*N’*ın yüz*de 77 his*se*si, PET*Kİ*M’*in yüz*de 10 his*se*si, Kay*se*ri Elek*tri*k’*in yüz*de 20 his*se*si, Bey*ko*z’*da*ki is*ke*le ve rıh*tım, Halk Ban*ka*sı*’nın yüz*de 24 his*se*siy*le 192 adet dai*re, ar*sa ve ta*şın*maz.

Sözcü muhabiri Ceren Koluman'ın haberinden yararlandım ve bu satışları anımsattım.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özelleştirilmesi planlanan kurumları açıklamış. Yeni dönemde Milli Piyango ve ardından Spor Toto'yu özelleştirecekler.

Davutoğlu ile birlikte oturmuşlar şans oyunlarını satmaya karar vermişler...

Ardından Halk Sigorta ve Halk Emeklilik gelecekmiş.

Sonra madenler, marinalar...

En sonunda bizi de özelleştirecekler!.. Vatandaşı da cinsine, yaşına, dişine, tahsiline göre satacaklar. Böyle giderse ellerinde yalnızca biz kalacağız. Eee bizimde turşumuzu kurmayacaklarına, türlümüzü yapmayacaklarına göre kesin satacaklar.

Şimdi bize karamsar bir tablo sergiliyorsunuz diyenler çıkacaktır, olur da. Ne yapalım, biz gördüğümüzü tanımlıyoruz, keçiye "keçi" deveye, "deve" diyoruz.

Siz deveyi göre göre "koyun" diyorsanız, bizim yapacağımız hiç bir şey yoktur...

Koyunsa koyun...

Atila Sertel

Odatv.com

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.