Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Kapsam
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası isimli işbu Politika, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününü açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

Kişisel veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel nitelikli kişisel veri:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileridir.

Açık rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hale getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel verileri işleme:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu
kapsama girmektedir.

Kişisel veri sahibi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

KVKK:

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 24 Mart
2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK Çalışma Grubu:

Zöhre Ana Forum Site Yöneticisi ve Hukuk Danışmanı

Kurul:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Politika:

Zöhre Ana Forum Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde
erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Periyodik İmha İşlemi

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya
anonim hale getirme işlemidir.

Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (‘KVKK’) ve ilgili mevzuat:

İşbu Politika’ ya konu olmakla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı ifade eder.

Amaç
Forum olarak hizmet vermekte olan “Zöhre Ana Forum” faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına; siteye üye olan kişilerin KVKK kapsamında verilerinin işlenmediğinin bilgilendirilmesini içerir.
Bu politikanın amacı, Zöhre Ana Forum’un yürüttüğü faaliyetler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel verilerin korunması hususunda şeffaflık sağlamaktır.
Bu bağlamda, Zöhre Ana Forum KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesi hususu hakkında bilgileri, veri sahiplerini ve bu kişilerin haklarını ve ilgili  sair  hususlara  işbu  Politika’da  yer  vermiştir.

Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel Bilgiler
Zöhre Ana Forum tarafından kişisel verileriniz işlenmemektedir.
Zöhre Ana Forum’a üyelik zorunlu değildir. Üyelik ücretsiz olup, interaktif iletişim ve istatistiki bilgi amacı gütmektedir. Üye olmayanlar siteye bilgi ekleyemeyecekler ancak siteyi gezebileceklerdir. Diğer taraftan üye tarafından üyelik iptali mümkün değildir.
Bu site ve forumları kullanabilmek için kullanıcılar birer kullanıcı adı, şifre ve e-posta adresi vermek zorundadır.
Kullanıcıların  tercihen adını "Gerçek Adı" olarak kullanması ve profilinde ve forumda resminin görünmesini  tercih etmesi kendi seçimidir bu taktirde kişinin açık rızası var sayılır. Kullanıcıların kişisel bilgileri ile ilgili seçimlerinden ve isim benzerliklerinden ne Site Yönetimi ne de Oturum Yetkilileri hukuki ve kişisel verilerin korunması kapsamında sorumlu değildir.
Zöhre Ana Forum’a yazılan her türlü bilgi kamuya açık bilgi haline gelecektir. Forum kullanıcıları bu bilgiyi kabul ederek, üyeliklerini gerçekleştirmektedir.
Zöhre Ana Forum; tarafınızdan gönderilen uygunsuz veya gayri yasal paylaşımlar silmeye ya da değiştirmeye yetkilidir. Site içinde mevzuata aykırı iletilerden Forum sorumlu değildir ancak uygunsuz görülen ileti ve bilgileri silinebileceği gibi, üyeliğin askıya alınması yoluna gidilebilecektir.

Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel Bilgiler
Zöhre Ana Forum sitesi tarafından kişisel verileriniz işlenmemektedir.

KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları
Zöhre Ana Forum nezdinde kişisel verisinin bulunduğunu düşünen veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde belirtilen aşağıdaki haklara sahiptir:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını öğrenme
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler en geç 30  gün içerisinde talep edilen yanıt yöntemine göre karşılanır.

Kişisel Verilerin Güvenliği
Zöhre Ana Forum, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini alır.

Sorumluluk
Bu politikanın gereklerinin uygulanmasından ve yürütülmesinden KVKK Çalışma Grubu sorumludur.

Yürürlük ve Denetim
Bu politika yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve prosedürün güncel tutulmasından KVKK Çalışma Grubu sorumludur.