You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Posting Freak
TARİH'te İLK'ler
TARİH ÖNCESİ VE İLKÇAĞ TARİHİ

Tarih öncesi ilk devir kaba taş devridir. İlk araçlarda bu devirde yapılmıştır.

1- İlk resim ve heykel yontma taş devrinde yapılmaya başlanmıştır.
2- Ateş ilk defa taş devrinde bulundu.
3- İnsanlar ilk defa yerleşik hayata cilalı taş devrinde geçtiler.
4- İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş devrinde öğrendiler.
5- İnsanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş devrinde başladılar.
6- İlk krallık ve beylik maden devrinde kurulmuştur.
7- İlk bulunan maden bakırdır.
8- İlk kez yazı demir devrinde kullanılmıştır.
9- Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür.
10- Anadoluda kurulan ilk uygarlık Hititlerdir.
11- İlk tarih yazıcılığını Hititler yapmıştır.
12- Anadoludaki ilk siyasi birlik Hititlerdir.
13- Tarihte ilk defa meclisi Hititler kurmuştur.(pankus meclisi)
14- İlk sosyal örgütlenme maden devrinde mezopotamyadaki Sümerler tarafından gerçekleştirirdi.
15- Tarihte ilk defa Güneş Saatini Sümerler kullanmıştır.
16- Mezopatamyadaki ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.
17- İlk yazıcı (Çivi Yazısı) bılan Sümerlerdir.
18- İlk yazılı kanunlar Sümerlere aittir (Urgakina kanunları)
19- İlk ordu Sümer ve Akadlar tarafından kuruldu.
20- Tarihte ilk olarak asya ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşimi meydana getiren olay İskender’in asya seferine çıkmasıdır.
21- İlk kez doğu-batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden olmuştur.
22- İlk parayı Lidyalılar kullandı.(m.ö. 700)
23- İlk anayasayı babiller yazmıştır.
24- İlk kanun kitabını babiller yazmıştır.
25- Tarihte ilk defa Güneş yılına dayalı takvimi mısırlar bulmuş ve gün, yıl ve mevsim olarak ayırmışlardır.
26- Tarihte ilk yazılı antlaşma kadeş antlaşmasıdır.
27- İlk hiyeroglif (resim) yazısını mısırlar bulmuştur.
28- İlk defa tıp ve mumyacığı mısırlar geliştirmiştir.
29- Sulama kanalları ve sulama işi ilk kez maden devrinde Mısırda kullanmaya başlanmıştır.
30- İlk defa alan ve hacim hesplarını bulan, daireyi 360 dereceye bölen Mısırlardır.
31- Tarım ile ilk defa mısırlar uğraşmışlardır.
32- Tarihte ilk defa ticaret kolonileri İonlar kurmuştur.
33- İlk modern tarih yunan medeniyetinde heredot tarafından yazıldı.
34- İlk posta örgütünü Persler kurmuştur.
35- Tarihte ilk alfabeyi bulanlar Fenikelilerdir.
36- Tarihte ilk denizciler Fenikelilerdir.
37- Tarihte ilk Yahudi İbranilerdir.
38- Tarihte ilk basın yayın hayatını romanlılar çıkartıkları günlüklerle başlattılar.
Benim Siyasetim İnsan Sevgisidir.
Pir Zöhre Ana

Alevi Türküleri - Alevi Haber -Alevi Köyleri - Alevi Ünlüler
Posting Freak
TARİH'te İLK'ler
AVRUPA TARİHİ

1- Kavimler göçü ilk defa Avrupa topluluklarında millet olma fikrini ortaya çıkardı.
2- Tarihte ilk defa barut, pusula, matbaa ve kağıdı Çinliler kullanmışlardır.
3- Avrupada demokrasiye atılan ilk adım İngiltere’de kabul edilen magna karta ile olmuştur.
4- Barut’u ilk kez Venedikliler tüfekte kullanmışlardır.
5- Derebeylerin gücü ilk defa haçlı seferinde sarsılmıştır.
6- Avrupalılar ilk defa barut, pusula, kağıt, matbaa, yeldeğirmeni ve tarımı Haçlı seferleri sonucunda Müslüman Türklerden öğrenmişlerdir.
7- Müslümanlar Talas savaşı ile (751) Çinlilerden bazı teknik buluşlar öğrenmişlerdir.
8- İlk haçlı seferi 1095’te başladı.
9- Avrupa’da din adamlarına güvenin güvenin sarsılması ilk defa haçlı Seferleri sonunda oldu.
10- Ümit Burnu’nu Bartelmi diyaz buldu.(1487)
11- Hindistan yolunu vasko’da gama buldu(1498)
12- Dünyanın yuvarlaklığını maceryan tespit etti(1452)
13- Amerika kıtasını krıstof kolomb keşfetmiştir.(1492)
14- İlk defa sömürgeciliği başlatan İspanya ve Portekizdir. Aynı zamanda Coğrafi Keşifleride başlattılar.
15- İlk Rönesans haraketleri İtalya’da başladı.
16- Avrupa’da laik eğitim ve öğretim reformla başladı.
17- İlk reform hareketleri Almanya’da başladı.
18- Mezhep ayrılıkları ve savaşları Reformla başladı.
19- Reformla meydana çıkan ilk mezhep Protestanlıktır.
20- Modern matbaayı Jean Gottenberg buldu.(1450)
21- Milli devletler Fransız ihtilalinden sonra kuruldu.
22- İnsan hakları beyannamesi ilk defa Amerika’da II. Filedelfiya kongresinde kabul edildi.
23- İngilterede Amerika’nın bağımsızlığını ilk defa 1783 Versay Antlaşması ile resmen tanıdı.
24- Avrupa’da sanayi devrimi sonrasında makineleşme ilk defa dokuma sanayinde gerçekleşmiştir.
25- Sanayi inkılabı James Watt tarafından buharın bulunması ve Deniz Papen tarafından makineya tatbik edilmesi ile başlanmıştır.
Benim Siyasetim İnsan Sevgisidir.
Pir Zöhre Ana

Alevi Türküleri - Alevi Haber -Alevi Köyleri - Alevi Ünlüler
Posting Freak
TARİH'te İLK'ler
[FONT="Courier New"]İSLAM TARİHİ

1- Müslüman Arap Devletlerinde Fetih Politikasını Hz.Muhammed (S.A.V) başlamıştır.
2- Hz. Muhammed’e inanan ilk Müslüman Hz. Hatice’dir
3- Hz. Muhammed’e kazandığı savaş Bedir Savaşıdır.(624)
4- Tarihte ilk İslam site Devleti Medine’de kurulmuştur.
5- İslam Tarihinde ilk Hicret Habeşistan’a yapılmıştır.
6- Müslümanların ilk yenilgi aldığı savaş Uhud savaşıdır.
7- Şam ticaret yollarını, Müslümanlarca ilk kez güvence altına alınması Hayber’İn fethiyle gerçekleşmiştir.
8- Dört halife döneminde ilk kez seçimle halifeler iş başına getirildi.
9- İlk Halife HZ. Ebubekir’dir.
10- Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirildi.
11- Müslümanların Arap yarımadasının dışında ilk fetih hareketleri Suriye üzerinde Hz. Ebubekir zamanında oldu.
12- Müslümanların Arap olmayanlarla yaptığı ilk savaş mute savaşıdır.
13- İlk kez devlet hazinesini Hz.Ömer kurdu.
14- İlk divan teşkilatını Hz. Ömer.kurdu.
15- Fethedilen yerler ilk kez Hz. Ömer zamanın da yönetilen birim lerine ayrıldı.
16- Düzenli ordular ilk defa Hz. Ömer tarafından kuruldu.
17- Hicret (622) olayı ilk kez Hz. Ömer devrinde Hicri Takviminin başlangıcı olarak kabul edildli.
18- İlk defa adalet işlerine bakan kadılar Hz. Ömer zamanında tayin edildi.
19- İslam tarihinde ilk adli teşkilat Hz. Ömer tarafında kuruldu.
20- İlk donanma Hz. Osman zamanında yapıldı.
21- İslam dünyasında ilk ayrılıklar Hz. Ali zamanında başlamıştır.
22- İslam dünyasında kesin ayrılıklar Kerbela olayı ile başlamıştır.
23- Cemel Vakası müslimanlar arasındaki ilk çatışmadır.
24- Arapların İstanbul’u ilk kez kuşaltmaları emeviler döneminde Hz. Muaviye zamanında gerçekleşti.
25- Halifelik ilk kez Emeviler zamanında babadan oğula geçen saltanat haline dönüştürürdü.
26- İlk islam parası Emevi halifesi Abdülmelik zamanında basıldı.
27- İlk Hellenestik (eski Yunan ve Roma) medeniyet eserleri Avrupa’ya Endülis Emeviler tarafından tanıtılmıştır.
28- İlk defa islam mimarisi Emeviler zamanında Avrıpalılarla yarışacak seviyeye gelmişler.
29- Emevi halifesi Velid zamanında Tarık Bin Ziyad’ın İspanya’yı fethiyle (711) İslamiyet Avrupaya geçmiştir.
30- Müslimanların Avrupa’da ilerlediği en son nokta Puvatya’dır.
31- Tarihte ilk defa bir Ortadoğu kavimi ile Uzakdoğu kavimi Talas Savaşında (751) karşı karşıya geldi.
32- İlk Abbasi halifesi Ebul Abbasdır.
33- Abbasiler zamanında ilk kez yabancı dilde eserler arpçaya çevrildi.
34- Abbasiler zamanında ilk kez medreseler açıldı.
35- Abbasiler döneminde ilk kez rasathaneler kuruldu.
36- Abbasiler döneminde ilk defa Türkler gevlet yönetiminde etkili olmaya başladılar.
Benim Siyasetim İnsan Sevgisidir.
Pir Zöhre Ana

Alevi Türküleri - Alevi Haber -Alevi Köyleri - Alevi Ünlüler
Posting Freak
TARİH'te İLK'ler
TÜRK – İSLAM TARİHİ

1- Türk tarihinde düzenli orduyu ilk defa Metehan kurmuştur.
2- Türklerin kurduğu ilk imparatorluk Hun imparatorluğudur.
3- Tarihte Bizanslılarla savaşan ilk türk devleti Avrupa Hunlarıdır.
4- Türklerin göçebellikten yerleşik hayata geçmeleri ilk kez Uygullarla olmuştur.
5- Türk mimarisinde ilk defa Kervansaraylar Karahanlılar tarafından kurulmuştur.
6- Türk hükümdarları arasında Sultan Ünvanını ilk kez Gazneli Mahmut kullanmıştır.
7- Hindistan’da Müslimanlığı yaymaya çalışan ilk Türk hükümdarlığı Gazneli Mahmuttur.
8- Türklerin kiltleler halinde İslamiyete girişleri ilk kez Talas savaşı ile olmuştur.(751)
9- İslamiyete giren ilk Türk boyları Karluk, Yağma, ve Çiğil boylarıdır.
10- Karahanlılar ilk kez Türk-İslam sentezini yapan devlettir.
11- Mısırda ilk Müslüman Türk Devletleri Tolunoğulları ve İhşitlerdir.
12- Malazgirt savaşından (1071) Anadoluda kurulan ilk beylikler Saltuklular, Danişmentler, Mengüçükler, Artukoğulları ve çaka beylikleridir.
13- Anadoluda ilk Medreseyi Danişmentliler kurdu.
14- İlk büyük Türk DenizcisiEmir Çaka Bey’dir.
15- Anadolu’da Türkçeyi ilk resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir.
16- Türklere Anadoluda ilk başkentlik yapan şehir iznik’tir
17- Selçukluların gerekli bütün kurumları ilk defa Dandanakan Savaşından sonra olmuştur.
18- Selçuklularda Hassa Ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli ordusu örnek alınarak kuruldu.
19- Büyük Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur.
20- Türk Tarihinde İlk Medrese Tuğtul Bey Tarafından Nişaburda açıldı.
21- İlk defa İkta Sistemini Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk kurdu.
22- Büyük Selçuklu İmparatorluğunda ilk defa Divan Teşkilatı Melikşah ve Nizamülmülk tarafından kuruldu.
23- Anadolunun kapısı ilk kez Malazgitr zaferi (1071) ile Türklere açıldı.
24- Miryakefelon savaşından sonra (1176) ilk kez Bizans Türkleri Anadolu’dan çıkaramayacağını anladı.
25- Anadolu Selçuklularında ilk kez Tersane I. İzzetin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edildi.
26- Anadolu Selçuklularında ilk altın parayı Alaaddin Keykubat bastırdı.
27- Anadolu Selçuklularında ilk Donanma Alaaddin Keykubat zamanda kuruldu.
28- Anadolu Türk Birliğini ilk defa I. Mesut kurdu.
Benim Siyasetim İnsan Sevgisidir.
Pir Zöhre Ana

Alevi Türküleri - Alevi Haber -Alevi Köyleri - Alevi Ünlüler
Posting Freak
TARİH'te İLK'ler
OSMANLI TARİHİ

1- İlk Osmanlı Padişahı Osman Bey’dir.
2- Osmanlıların ilk başkenti İznik’tir.
3- Osmanlılarda ilk defa beylikten devlete geçiş Orhan Gazi zamanında olmuştur.
4- İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa’dır.
5- İlk vakfı Orhan Bey kurdu.
6- İlk divan Teşkilatı Orhan Bey tarafından kuruldu.
7- İlk düzenli Ordu Orhan Bey tarafından kuruldu.
8- İlk Medrese İznik’te Orhan Bey tarafından kuruldu.
9- Osmanlıların Rumeli’ye geçişi ilk defa Orhan Bey’in kardeşi, Süleyman Paşa ile olmuştur.(1353)
10- Osmanlıların Rumelideki ilk üssü Çimpe Kalesidir.
11- Osmanlılarda ilk defa kendi adına para bastıran Osman beydir.
12- Osmanlılara katılan ilk Beylik Karesioğullarıdır.
13- Osmanlılarda ilk Kaptan- Derya Baltaoğlu Süleyman Beydir.
14- Topçu ocağı ilk defa I. Murat zamanında kuruldu.
15- Karamanoğulları ile ilk savaşı I . Murat yaptı.
16- Top ilk defa sesinden düşmanı korkutmak amacıyla I. Kosova savaşından kullanıldı.(1389)
17- Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı Padişahı I. Murat’dır.
18- Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığında karşılaştı.(1364)
19- Osmanlılarda Sultan ünvanını ilk defa I . Murat kullandı.
20- İlk acemi ocağı I. Murat zamanında Çandarlı Halil Paşa tarafından kuruldu.
21- Osmanlı tarihinde İstanbul ilk defa Yıldırım Beyazıt tarafından kuşatıldı.
22- Anadolu Türk Birliğine Osmanlı tarihinde ilk defa Yıldırım Beyazıt kurdu.
23- Osmanlılar Orta Avrupa’nın kapıları ilk defa Niğbolu zaferi ile açıldı.(1396)
24- Anadolu Türk Birliği Osmanlı tarihinde ilk defa Ankara savaşından sonra bozuldu.(1402)
25- Osmanlılarda ilk taht kavgaları Fetret devrinde (1402-1413) olmuştur.
26- İlk deniz savaşı Çelebi Mehmet zamanında Venediklilerle yapılmıştır.
27- Kendi isteğiyle tahtan inen ilk padişah II. Murat’dır.
28- II.Kosova savaşından sonra (1448) Avrupalılar ilk kez Türkleri Balkanlardan atanacaklarını anlamışlardır.
29- Padişah emri ile öldürülen ilk sadrazam Çandarlı Halil Paşadır.
30- İlk kez Balkanların fethini tamamlayan Fatih’dir.
31- Havan topu ilk defa İstanbul’un fethinde kullanıldı.
32- Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeleri ilk defa Fatih zamanında olmuştur.
33- İlk Osmanlı konunları Fatih kanunnamesidir.
34- Fatih Kanunnamesi Osmanlı Devletinin ilk Anayasası niteliğindedir.
35- Osmanlılarda ilk altın para Fatih zamanında basıldı.
36- Topla kalelerin yıkılabileceği ilk defa İstanbul’un fetfinde anlaşıldı.
37- Osmanlı tarihinde ilk kapütülasyonlar Fatih tarafından Venediklere verildi.
38- Sadrazamlar ilk defa Fatih döneminde divana başkanlık etmiştir.
39- İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethetmesiyle Osmalıların denetimine girdi.(1475)
40- İlk defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II. Murat,son kez çıkan I. Mustafa’dır.
41- Dünyada ilk defa Yivli – seddi toplar II. Beyazıt zamanında yapılmıştır.
42- İlk defa Avrupa devletlerinin Osmanlı İçişlerine karışmasına neden olan olay Cem Sultanı Papa’ya sığınmasıdır.
43- Osmanlı Devletl İran’la ilk büyük savaşı Çaldıran’da yapmıştır.
44- Osmanlı padişahlarından ilk halife Yavuz’dur.
45- Osmanlıların Kuzey Afrika’ya gelişi ilk defa Yavuz zamanında Mercidabık zaferi ile olmuştur.(1516)
46- Yavuz’un Mısır ve Hicaz’ı fethetmesiyle baharat yolu ilk defa Osmanlıların denetimine girdi.
47- Kanuni’nin Rumeli ile yaptığı ilk sefer Belgrat seferidir.
48- Viyena ilk defa Kanuni tarafından (1529) yılında kuşatıldı.
49- Pereveze deniz zaferinden sonra Türkler ilk defa Akdenizde üstümlüğü ele geçirdiler.
50- Müftü ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi oldu.
51- Kaptan-ı Derya ve Reyis-ül Küttap ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi oldu.
52- Osmanlılarla İran arasında imzalanan ilk antlaşmaya Amasya Antlaşmasıdır.(1555)
53- İlk defa sefere çıkmayan padişah II. Selim’dir.
54- İlk defa İstanbul’da doğan İstanbul’da ölen ve ilk defa sefere çıkmayan padişah II. Selim’Dir.
55- Osmanlı Tarihinde ilk defa Kanun-u Kadim (Yeniçeri ocağına asker alma kanunu) III. Murat zamanında bozulmuştur.
56- İlk defa Sultan I. Ahmat zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması kaldırılmıştır.
57- Osmanlı İmp.luğu Avusturyaya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü ilk defa Zitvatorok antlaşması ile kaybetti.(1606)
58- Osmanlı tarihinde askerler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman’dır.
59- Osmanlılarda ilk bütçeyi Tarhuncu Ahmat Paşa yapmıştır.
60- İlk Türk- İran sınırı Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla çizildi(1639)
61- Çeşitli şartlar ileri sürerek,göreve gelen ilk vezir Köprülü Mehmet Paşadır.
62- Osmanlılar ilk defa Karlofça (1699)ve İstanbul(1700) antlaşmalarıyla toprak kaybetmişlerdir.
63- Osmanlı Devletinin Rusya ile imzaladığı antlaşma İstanbul Antlaşmasıdır.(1700)
64- Osmanlıların kaybettiği ilk beylik Erdel Beyliğidir.
65- Osmanlı Devleti ilk defa Pasorofça antlaşmasından sonra Aveupa’dan geri kaldığını anlamıştır.(1718)
66- Osmanlı Devleti ilk defa Pasorofçe antlaşmasından sonra Lale Devrinde Avrupa’yı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.
67- Avrupa’yı ilk elçiler Lele Devrinde Paris ve Viyana’ya gönderildi.
68- Osmanlılarda ilk matbaa Lale Devrinde İbarhim Müteferrika tarafından açıldı.
69- İlk kağıt fabrikası Lale Devrinde Yalova’da kuruldu.
70- İlk defa Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgüyü Lale Devrinde kuruldu.
71- Askeri alanda ilk ıslahatı I. Mahmut yaptı.
72- İlk mühendis okulu 1731 Yılında Kara Mühendishanesi adıyla I. Mahmut tarıfından kuruldu.
73- İlk defa kapütülasyonlar 1740da devamlı hale getirildi.
74- İlk defa Osmanlı Devletinden halkı Müslüman olan bir toprak parçası Küçük Kaynarca Antlaşması ile koparılmıştır.(1774)
75- Ruslar ilk kez Küçük Kaynarca Antaşması ile iç işlerimizi karışma hakkını elde ettiler.(1774)
76- Rusya’ya ilk kapütülasyonlar Küçük Kaynarca Antlaşması ile verildi.(1774)
77- Ulufe alım-satımı ilk defa I. Abdülhamit tarafından yasaklanmıştır.
78- İlk defa Avrupa Orduları örnek alınarak kurulan ordu Nizam-ı Cedid ordusudur.
79- Avrupa başkantlerinde ilk devamlı elçilikler III. Selim zamanında açıldı.
80- İlk elçilik 1793 de Londra’da açılmıştır.
81- Napolyon ilk yenilgisini Akka’da Nizam Cedid ordusuyla yaptığı savaşta aldı.
82- Osmanlı Devletinde Fransız ihtilalinden etkilenerek ortaya çıkan ilk milliyetçilik hareketi Sırp İsyanıdır.(1804)
83- İlk defa padişahın yatkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı Sened-i İttifakla (1808) azalmıştır.
84- Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklara ilk defa ayrıcalık 1812 Bükreş antlaşması ile Sırplara verilmiştir.
85- Osmanlı Devletinde bağımsızlığını kazanan ilk devlet Yunanistan’dır. (Edirne antlaşması ile 1829)
86- Boğazlara sorunu ilk defa Hünkar iskelesi Antlaşması ile orataya çıktı. (1833)
87- İngilizlere ilk kapütülasyonlar 1838 de Balta limanı antlaşması ile verildi.
88- İlk gazete Takvim-i Vakai adıyla II. Mahmut zamanında çıkarıldı.
89- Nüfüs sayımı ilk defa II. Mahmut zamanında yapıldı.(1831)
90- Tima ve Zeamet ilk dafa II. Mahmut tarafından kaldırıldı.
91- Müsadele (mallara el koyma) ilk defa II. Mahmut tarafından kaldırıldı.
92- İlk defa polis örgütünün temelleri II. Mahmut zamanında atılmıştır.
93- İlk dafa Divan Teşkilatı kaldırarak bakanlıklar II. Mahmut zamanında kuruldu.
94- Öğretim ilk defa II. Mahmut döneminde zorunlu hale getirildi.
95- İlk defa orta öğretim kurulları (Rüşdiyeler) II. Mahmut döneminde kuruldu.
96- İlk posta örgütü II.Mahmut zamanında kuruldu.
97- İlk defa tercüme odası ve yabancı dil okulu II. Mahmut zamanında açıldı.
98- İlk defa Enderun kaldırarak devlet memuru yetiştiren okullar II. Mahmut zamanında açıldı.
99- İlk defa yurtdışına öğrenci II. Mahmut zamanında gönderildi.
100- Kılık-kıyafette ilk değişiklilik II. Mahmut zamanında yapıldı.
101- İlk defa padişah kendi gücünün üstünde bür gücü Tanzimat Fermanı ile tanımıştır.
102- Osmanlılarda ilk kağıt para Kaime adıyla 1841’de Abdülmecid tarafından bastırıldı.
103- İlk demir yolu kalttı Tanzimat döneminde döşendi.(1866)
104- Telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlandı.
105- Laik Kanunlar ilk defa Tanzimat devrinde çıkarıldı.
106- İlk Deniz Mühendishanesi Mühendishane-i Bahri Hümayun adı altında III. Mustafa döneminde 1773’te kuruldu.
107- İlk kez Mehteran’ın kaldırılıp yerine Mızıkay-ı Hümayunün kurulması II. Mahmut döneminde olmuştur.
108- İlk Tıp okulu 1827’de Tıphaneyi Amire adıyla II. Mahmut tarafından kuruldu.
109- İlk Askeri okulu 1834’te Mehtebi Harbiye adıyla II. Mahmut tarafından kuruldu.
110- İlk defa kız çocuklarının devlet okulunda okutulmasına Tanzimat döneminde başladı.
111- İlk güzel sanatlar okulu Sanayi-i Nefise adıyla 1879’da II. Abdülhamit tarafından açıldı.
112- İlk siyasal bilgiler fakültesi Mekteb-i Mülkiye adıyla 1859’da Abdülmecid döneminde kuruldu.
113- İlk Üniversite Darülfünun adıyla 1870’de Abdülaziz tarafından kuruldu.
114- İlk kez Duyyun-u Umumiye (Umumu borçalar kanunu) 1887’de II.Abdülhamit döneminde kuruldu.
115- Askerliğin ilk defa bilbedele bağlanması Islahat fermanı ile olmuştur(1856)
116- Osmanlı Devleti Kırım savaşı sonrasında Avrupalı Devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini kaybetmiştir.
117- Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı ilk defa Kırım Savaşı sırasında (1854’de) İngilizler’den I. Abdülmecit zamanında almıştır.
118- Osmanlı Devleti Avrupa devleti sayılnası ilk defa 1856 Paris Antlaşması ile kabul edilmiştir.
119- İlk Osmanlı Anayasası Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II. Abdülhamit zamanında ilan edildi.
120- Osmanlı Devletinde halk yönetime ilk defa I. Meşrufiyetle katılmıştır.
121- Osmanlı Devletinde Vecelle Hukuku ilk defa I. Meşrufiyet döneminde uygulanmaya konulmuştur.
122- İttihat ve Terakki Partisi Türk tarihinde milliyetçiliği ilk defa resmi bir deoloji haline getirdi.
123- Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim ilk defa ittihat ve terakki partisi yönetimiyle gerçekleşti.
124- İttihat ve Terakki Cemiyeti devlet yöneti ilk defa kesin olarak I. Balkan savaşı sırasında ele geçirdi.
125- Balkan savaşı ilk defa Karadağın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır.
Benim Siyasetim İnsan Sevgisidir.
Pir Zöhre Ana

Alevi Türküleri - Alevi Haber -Alevi Köyleri - Alevi Ünlüler
Posting Freak
TARİH'te İLK'ler
İNKILAP TARİHİ

1- Türk Devletinin tümüne yönelik yapılabilecek bir işgalin ilk belirtisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından ortaya çıkmıştır.
2- Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ilk defa fiilen ortadan kalkmıştır.
3- Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı Devletinin kayıtsız kalması karşısında Türk Milletinin ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur.
4- İtilaf Devletlerinin ilk olarak kontrol altına aldıkları yer Marmara ve Boğazlar bölgesidir.
5- İlk defa İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi Paris konferansında kararlaştırılmıştır.(18 ocak 1919)
6- İlk kez ülkeye karşı saldırılara silahla karşılık koyma kararı İzmir Müdafa-i Hukuk Kongresinde kabul edilmiştir.
7- Kuva-yı Milliye harekati ilk defa Yunan işgaline katşı kuruldu.
8- Manda ve himaye fikri ilk defa Paris konferansından sonra itilaf devletleri tarafından ortaya atıldı.
9- İşgallere karşı ilk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli cemiyetidir.
10- İşgallere karşe ilk tepki protesto ve mitingler yolu ile oldu.
11- Batıda ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır.
12- Batıda ki cemiyeler ilk defa Balıkesir kongresinde birleştirilmiştir.
13- İlk defa Milli Mücadelenin hakları Uluslar arası bir heyet tarafından hazırlanan Amiral Bristol raporuyla ortaya çıkmıştır.
14- İşgallere karşı ilk direniş Güney cephesinde Fransızlara karşı oldu.
15- Vatanın kut-rtulması konusunda ortak bir çalışma yapılacağı ilk defa Amasya genelgesinde belirlenmiştir.
16- İlk defa bir heyetin kurulmasına Amasya genelgesinde karar verilmiştir.
17- Kurtuluş Savaşının gerekçesi,yönetimi ve amacı ilk defa Amasya genelgesinde belirtilmiştir.
18- Türk Milletine Milli Egemenliğine eline alması amacıyla ilk defa Amasya genelgesinde çağrıda bulunulmuştur.
19- Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya genelgesidir.
20- Amasya genelgesi ilk defa Askeri ve Mülki ekrana duyurulmuştur.
21- Havza ve Amasya’da yayınlanan tamimlere halkın gösterdiği ilk olumlu tepki protesto ve mitinglerdir.
22- Osmanlı Devletinin Türk Milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediği ilk defa Amasya genelgesinde kamuoyuna duyuruldu.
23- Amasya genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirisidir.
24- M. Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi kuruluş temsil heyetidir.
25- Manda ve Himaye kabul edilemez maddesiyle ilk defa Milli Egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceğine Erzurum Kongresinde karar verilmiştir.
26- İlk defa Temsil Heyetinin kurulmasına Amasya genelgesinde karar verilmiştir.
27- İlk defa Kuvayı Milliye deyimini Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kullanmıştır.
28- Misak-ı Milli düşüncesinin ortaya atıldığı ilk siyasi teşekkül Sivas kongresidir.
29- Kurulacak olan yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum kongresinde atılmıştır.
30- Kurtuluş savaşı sırsında ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleşmesine ilk defa Erzurum kongresinde karar verilmiştir.
31- İlk kez bölgesel bir temsil temsil heyeti Erzurum kongresinde oluşturulmuştur.
32- İlk defa hükümet kurma fikri Erzurum kongresinde ortaya atılmıştır.
33- Vatanın bütününü ilgilendiren kararlar ilk kez Erzurum kongresinde alınmıştır.
34- İlk defa Milli bir temsil heyetinin kurulması Sivas kongresinde gerçekleştirilmiştir.
35- Ulusal örgütlenmenin tüm yurdu kapsayacak şekilde ele alınması ilk defa Sivas kongresinde gerçekleşmiştir.
36- Kapütülasyonlara ilk tepki Misak-ı Milli de olmuştur.
37- İlk meclis 23 Nisan 1920 de açıldı.
38- İlk meclis ve hükümet başkanı M.Kemal’dir.
39- İlk Anayasa 21 Ocak 1921 de kabul edildi.
40- İlk T. B. M. M. Hükümetin meclis üyeleri arasında seçilmiştir.
41- İlk yasalar T. B. M. M. Çıkardı.
42- T. B. M. M. Hükümetin ayaklanmalara karşı aldığı ilk önlemi Hiyanet-i Vataniye kanunu çıkarmasıdır.
43- Amasya görüşmesi ile İstanbul hükümeti Milli Mücadeleyi ilk defa resmen tanımıştır.
44- T. B. M. M. ‘nin ilk askeri başarısı Ermenistan Savaşıdır.
45- T. B. M. M. İlk siyasi başarısı Gümrü Antlaşmasıdır.
46- Düzenli ordularla yapılan ilk savaş İ.İnönü savaşıdır.
47- T. B. M. M. Hükümetini ilk defa tanıyan ve siyasi ilişkiler kuran devlet Afganistan’dır.
48- İ. İnönü savaşından sonra T. B. M. M. İlk defa Avrupa devletleriyle bir Antlaşma imzaladı.(Moskova Antlaşması 16 Mart 1921)
49- Moskova Antlaşmasıyla ilk defa bir Avrupa Devleti Misak-ı Milliyyi tanıdı ve kapütilasyonların kaldırılması kabul edildi.
50- Doğu sınırımız ilk defa Kars Antlaşmasıyla kesin olarak belirlendi.(13 Ekim 1921)
51- T. B. M. M. Hükümeti ile ilk Antlaşma imzalayan itilaf devleti Fransadır.(Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921)
52- Güney sınırımız ilk defa Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşmasıyla belirlenmişlendir.
53- Kahramanlık ünvanı alan ilk şehir MARAŞ’tır.
54- Anadoludan çekilen ilk devlet İtalya’dır.
55- Afyon, Eskişehir,Kütahya savaşları Kurtuluş Savaşının ilk ve son yenilgisidir.
56- Mustafa Kemal ilk defa Eskişehir-Kütahya Savaşından sonra T. B. M. M. Tarafından başkomtanlığa getirilmiştir.
57- Mustafa Kemal’in başkomtan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya savaşıdır.
58- Yunan ordusu ilk defa Sakarya Savaşından sonra savunmaya,Türk ordusu ise ilk defa savunmadan taaruza geçmiştir.
59- T. B. M. M. Ordularının ilk taaruz harekatı Büyük Taaruzdur.
60- İtilaf Devletlerinin tümüne birden Misak’ı Milli-yi ve tam bağımsızlığımızı ilk defa Lozan Antlaşmasıyla kabul ettirdik.
61- İlk Genel Kurmay Başkanı F evzi Çakmak’tır.
62- İlk T.C.Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir.
63- İlk T.C.Başkanı İsmet İnönü’dür.
64- Kurulan ilk siyasi parti Cumhuriyet Halk Fırkasıdır.
65- lk muhalefet partisi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasıdır


Kaynak : TürkForum
Benim Siyasetim İnsan Sevgisidir.
Pir Zöhre Ana

Alevi Türküleri - Alevi Haber -Alevi Köyleri - Alevi Ünlüler
Son Düzenleme: 26/06/2009, 12:38, Düzenleyen: HüsniyeDuman.
Cezalı Üye
TARİH'te İLK'ler
GHD spares is possibly the cheapest place to buy all yourghdspare parts. Buy a genuine pair ofghd hair straightenersfor as little as £49.95. Or why not try the iON v2 MK3 styler in our opinion as good as the ghd mk3 in looks and performance. We are also the biggest ghd repair centre around with original repair centres ghd straightener sin the England, Scotland, Wales, Northern Ireland & Ireland. We can supply the ghd professional MK3, ghds mini styler, ghd salon wide and the new ghd MK4 (IV) models. If you have any special requests please just ask

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.