You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Noksani Baba Sözleri

Noksani Baba Sözleri

Administrator
Noksani Baba Sözleri
] Dost cemâlin gördüm buldum safâyı
Şâz oluben güldüm elhamdülillah
Kalmadı gam gusse attık cefayı
Can kurban dilersen dönemem billâh

Surette melekdir güruhda Nâci
Mâh yüzün seyr eden neyler mi’râcı
Bir tavaf sevabın bulmaz bin hacı
Alnında yazılmış nûr-ı arşullâh

Kaşların mihrabı kıbl-i imândır
Kirpiklerin kasdı sine-i çandır
Gözlerin fitne-i âhır zamandır
Yıkar bu âlemi neûzübillâh

Kametin elifdir benzer çinâra
Vasf edemez dilim olsan sad pare
Zülf ü zenahdânın gören biçâre
Dembedem zikr eder tebarekallah

Leblerin esrarı beyt-i Rahmân’dır
Vücûdun şehri dârü’l-amandır
NOKSANİ kulunun cismine candır
Kalb-i viranımda nefh-i Rûhullâh
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Noksani Baba Sözleri
Nefse uyup gönül yolundan çıkma
Bağlanır yolların şaşarsın bir gün
Vesvas - ı hannası kalbine sokma
Ecel çengeline düşersin bir gün

] Arılara bakup ibret alsana
Her çiçeğin hamın hasın bilsene
İkilikten geçip biri bulsana
Birlikten geçersen şaşarsın bir gün

Can gözün göremez edersin inat
Suret - i güzeli seversin gayet
Nefse kul olana yoktur hidayet
İmandan gümana düşersin bir gün

İman ile güman bir kapda durmaz
Nefse uyan münkir didarı görmez
İkrar, iman, rıza kandedir sormaz
Dar kapda kaynama taşarsın bir gün

İrfanlarda okur ilmim çok dersin
Tenhalarda inkar edüp yok dersin
Kız gelin aldadup hak bende dersin
Nefsin ateşinde bişersin bir gün

İblis ile nefs atına binersin
zag misali her bir leşe konarsın
Çiğ bişmiş demezsin elin sunarsın
Kelp olup murdarlar eşersin bir gün

Mahluka doğru yol ta'rif idersin
Hak'dan döner iğri yola gidersin
Halal haram her ne bulsan yudarsın
Cismine zehrolur şişersin bir gün

Zahirinde ummanları yüzersin
Batınında dürlü hile düzersin
Ebu Cehil gibi kuyu kazarsın
Kendi duzağına düşersin bir gün

Balı zehir idüp sonra içersin
Batılını tutar Haktan kaçarsın
Dilber görsen pervaz idüp uçarsın
Çok havaya çıkma düşersin bir gün

Nefs içün gezenler Hakk'ı bulamaz
Bin bir yere gitse murad alamaz
Hikmet - i nefsinden halas bulamaz
Dergah - ı Ali'den düşersin bir gün

Bunca küstahlığı özümde buldum
Sanmayın illere ben dahil geldim
Kabul eyle Şah'ım bak tevbe kıldım
Tevfikınden refikına koşarsın bir gün

El - haris ke'l mahrum dedi çün Ahmed
Nefsine hakim ol dilersen rahmet
Noksani mürşide kıl candan hizmet
Korktuğun hallerden aşarsın bir gün ]
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Noksani Baba Sözleri
Vücudun evini seyran eyledim
Bir köşenin yetmiş iki yolu var
Evvelinde altmışına uğradım
On ikinin türlü türlü hali var

] Yedi kapı açılır arşın katında
Dördü zahirinde üçü batında
Bir kulu var kendi iradetinde
Üç yüz altmış altı yeksen kulu var

Bir bedestanı var kırk da dükkanı
Bin alıcı bir sarraftır satanı
Dört direk üstünde on iki nişanı
Cevher satar türlü türlü lalı var

Kimse bilmez o gevherin kıymetin
Bir kalesi vardır yapısı metin
Kalenin kapısın açması çetin
Bir kilidin otuz iki dili var

Destur olmayınca ben açamadım
Ağlayup güleni ben seçemedim
Kıldan köprü yaptın ben geçemedim
Daha bundan gayrı müşkül halı var

Baykuşun deveyi sağdığın gördüm
Karıncanın göğe ağdığın gördüm
Bir anadan beş kız doğduğun gördüm
Bir babanın doksan dokuz oğlu var

Doksan dokuz oğlan ne yedi içti
Beş kızın lebinden kuvveti geçti
Oğlanın birisi deryaya düştü
Hâlâ yüzer oynar şimdi gölü var

Birinin on eri var daha kızım der
Birinin beş babası var ben öksüzüm der
Bir koyunun on kuzusu var yozum der
O koyunun memesi yok südü var

o koyunun südü ne tatlı, acı
Anın da ana göre vardır muhtacı
Firdevs bahçesinde üç gül ağacı
Her birinin on altışar gülü var

OL gülün birine elim uzattım
Alma diye çağırır bir boz atlım
Bülbüllerin feryadını gözettim
Her birinin ayrı ayrı dili var

Noksani bu sırra ereyim dersen
Çârdeki masumu göreyim dersen
Îmanla cennete gireyim dersen
Cem evine diri varma ölü var ]
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Noksani Baba Sözleri
Geldim şu alemi islah edeyim
Serimi meydanda gördüm sonradan
Zaman mahlukuna özümü verdim
Sermayeden zarar gördüm sonradan

] Geldi bizim ile sevdi sevişti
Al kadehle kadeh doldurdu içti
Sadık yarim diye yeminler içti
Özü çürük imiş duyduk sonradan

Şu zalımın kara kara yüzleri
Yaramıza yaramadı tuzlan
İki dinli bed cahilin sözleri
Durdukça kar etti cana sonradan

Noksani kuluna bir kar edeyim
On iki imam dergahına gideyim
Özü çürük şu midceni nideyim
İblis talip olmaz duyduk sonradan ]
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Noksani Baba Sözleri
Geldim şu alemi ıslah edeyim
Özümü meydanda gördüm sonradan
Zaman mahlukuna meylimi verdim – sırrımı verdim
Sermayemden zarar gördüm sonradan

Geldi bizim ile sevdi sevişti
Al kadeh ver kadeh doldurdu içti
Sadık yarmış gibi yeminler içti
Özü çürük imiş duyduk sonradan

Şu zalımın kara kara yüzleri
Yaramıza yaramadı tuzları
İki dinli ben ca-hilin sözleri hey can sözleri
Durdukça kar etti bize sonradan

Noksani kuluna bir kâr edelim
On iki imam derga-hına varalım
Özü çürük mili canı nidelim
İblis talip olmaz olmaz duyduk sonradan
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Noksani Baba Sözleri
Gel bu Yol'a doğru gir, doğru Yol ara
Eğri Yol dilersen ona varılmaz
Cennet yakınımdır dolanma nara
Can azizdir cehenneme can varılmaz

] Söylerim sözümü söyleten Pir'dir
Cümlenin rızkını veren Ali'dir
Dağı dağa çalsan nasibin birdir
Kısmetinden artık lokma yiyilmez

Bilirmisin Adem Nur'dan sürüldü
Yetmiş iki millet ondan düzüldü
Ta ezelden ismim Noksani yazıldı
Cümle kusur bende elde aranmaz

|Noksani BABAI [COLOR=#1C1E21]]
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Noksani Baba Sözleri
Hayalin gönlümde olalı mihman
Gah uslu gezeriz gah divaneyiz
Soyunup aşkından olmuşuz üryan
Gah Mecnun oluruz gah efsaneyiz

] Cemalin göreli olduk serseri
Can verip bu yolda bulduk Haydar'ı
Lutf etti nuş ettik ab-ı kevseri
Gah ayık gezeriz gah mestaneyiz

Muhammed Ali'nin aşkına düştük
Kudret kandilinden nura yetiştik
İmam Hasan ile ağuyu içtik
Gah tavaf-ı Kabe gah puthaneyiz

İmam Hüseyin'in kemter kuluyuz
Zeynel bahçesinin can bülbülüyüz
Ma'rifet bağında aşkın gülüyüz
Ayna-i Hüda'yı gah seyraneyiz

Her dem Muhammed Bakırı zikr eyleriz
Ca'feriyiz Hakk'a şükr eyleriz
Gah yedi tamuyu fikir eyleriz
Aşkın ateşinde gah pervaneyiz

Kazım ile yedi deryaya girdik
Rıza kapısından behişte yettik
Ummana kavuştuk katarı kattık
Naci deryasında gah dürdaneyiz

Taki ile cümle canı gezeriz
Naki ismin daim okur yazarız
Hakipay -ı Askeri'yiz tozarız
Secde -i Adem'de Sadıkaneyiz

Aşıkız bekleriz bab -ı velayet
Vechinde okuruz hem yedi ayet
İki kaş dört kirpik zülfün tamam et
Kıblegah eyledik aşıkaneyiz

Noksani Mehdi-i Şah'a bendeyiz
Kanda varsak Kırklar ile cemdeyiz
Hakk'ı özümüzde bulduk demdeyiz
Pirin eşiğinde can kurbaneyiz [COLOR=#1C1E21]]
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.