You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Kul Himmet Sözleri

Administrator
Kul Himmet Sözleri
Kul Himmet Eserleri, Kul Himmet Üstadım, Kul Himmet Şiirleri,Kul Himmet Kimdir?

CİHAN DERYA İKEN DERYA SU İKEN


Cihan derya iken derya su iken
Tâ ezelden arzumanım Kul Himmet
Şu dünyada hiçbir nesne yok iken
Anın için arzumanım Kul Himmet

Âşık olsam türlü ma'na söylesem
Bahri gibi ummanlan boylasam
İmam Hüseyin'i dava eylesem

Anın için arzumanım Kul Himmet

Âşıklara uy dediler zamana
Mahluk muhtaç olmuş dine imana
Şimdi gayret kaldı sahip-zamana
Anın için arzumanım Kul Himmet

İkisi sevdiğin medh eder öğer
Hakk'ın ırahmeti insana yağar
Zöhre yıldızı da alnından doğar
Anın için arzumanım Kul Himmet

Ervahı ezelden Hakk'm nurudur
Muhammed Ali'nin gizli simdir
Üstadımdır sevdi ğimdir yarımdır
Anın için arzumanım Kul Himmet

Nurdandır on iki âşıkın aslı
Allah bir Muhammed Ali'dir nesli
Bir içim sudandır hocamın aslı
Anın için arzumanım Kul Himmet

Hatayi Pir Sultan Teslim Abdal'ı
Gönülden çıkmıyor asla hayali
Zatını sorarsan Muhammed Ali
Anın için arzumanım Kul Himmet

Elestii deminden gönlümün cûşu
Alan kardaşlara cevahir taşı
Doksan bin okunan âyetin başı
Anın için arzumanım Kul Himmet

Kul Himmet Üstadım cemalin cennet
Şol iki cihanda server Muhammed
Binbir ismi vardır bir ismi Himmet
Anın için arzumanım Kul Himmet...
Administrator
Kul Himmet Sözleri
Yalnızların yardımcısı
Kimim var Ali'den gayn
Sefillerin duacısı
Kimim var Ali'den gayn (gayrı)

] Bilirim yoktan var ettin
Yeri göğü sen yarattın
Yaktın vücudum kül ettin
Kimim var Ali'den gayn

Âşıkları aşka salan
Bahr'olup ummana dalan
Düşmüşlerin elin alan
Kimim var Ali'den gayn

Gönlümün sırrı penahım
İmamlardır secdegâhım
Yerden gökten çok günahım
Kimim var Ali'den gayn

Gönlümün müptelâsıyım
Dertliyim divanesiyim
Ali'dir irfan ocağım
Kimim var Ali'den gayn

Kul Himmet Üstadım derdim
Dilimde ezberim virdim
Gözüm açtım seni gördüm
Kimim var Ali'den gayn


ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Kul Himmet Sözleri
Kul Himmet

Yerde insan gökte melek yoğuken
Kudretinden bir nur indi süzüldü
Cümle mahluk kandildeki nur iken
"Ayın" Ali "Mim"Muhammed yazıldı

0 dem yaratıldı dev ile peri
Kaftan Kafa hükmederdi herbiri
Vardı hem onların bir sultanları
Gayet pehlivandı zor bazu idi

Üçyüz elli batman gürzü çıkardı
Uzun kargı kûh-i Kafi yıkardı
Cümle dağlar onun havfin çekerdi
Yedi iklim dört köşeye zar idi

Üçyüz aitmiş arşın idi kameti
Hiçbir kula benzemezdi heybeti
Yetmiş yedi arşın idi sıfatı
Bakınca mağripten maşrık düz idi

Kaf dağında bir bağ vardı hurmadan
0l vakit yok idi dünyada insan
Gördü bağ içinde bir tane civan
Şad ü hurrem olup gayet sevindi

Nigâr mısın deyip sundu elini
Benliğinden geçti sindi halini
Özge bilemedi hiç ahvalini
Tezden hemen yüz üstüne yıkıldı

Yedi günden sonra buldu özünü
Eli bağlı kan doldurmuş gözünü
Sultan Süleyman'a vurdu yüzünü
Süleyman'sın şu bendini çöz indi

Süleyman der kim bağladı elini
Kaddin hilal olmuş bükmüş belini
Kim eyledi sana bunca zulümü
Hakk'ın emri böyle imiş gez indi

Dev de der ki beni bağlayan uşak
Akıl baliğ değil on iki ancak
Bir darp ile beni eyledi helak
Yavru şahin gibi uçtu süzüldü

Süleyman der biz bu sırrı biliriz
01 işi tutanı biz de severiz
Sanma senin ellerini çözeriz
Elin bağlı bin yıl dahi gez indi

Dev de der ki âhirinde n'olacak
Bu dert bize kıyamete kalacak
Süleyman der Muhammed var gelecek
Âhir zaman yakın derler sezildi

Nice bin yıl geçti nice bin saat
Yer duruldu karşı geldi yedi kat
Zahir oldu Ali ile Muhammed
Karşısında dev dirildi dizildi

Mekke Medine'nin halkı duruştu
Devi görenlerin tebdili şaştı
Kabe'nin üstüne gölgesi düştü
Kamu görenlerin benzi bozuldu

Yedi iklim padişahı geldiler
Geldiler de taraf taraf kondular
Tezden Muhammed'e haber verdiler
Gelince bir haber al gel tez dedi

Muhammed der dev'e nerde bağlandın
Adın nedir bunca nerde eylendin
Süleyman Nebi'ye Nuh'a varmadın
Elin bağlı bin yıl dahi gez indi

Dev de der ki yüzbin adım atladım
Kaftan Kafa kadar hükmeder idim
Süleyman Nebi'ye Nuh'a uğradım
Ne yaram öğündü ne bağ çözüldü

Yüz yiğirmi dörde verilmez adet
Bunca peygamberden bulmadım medet
Eleman mürüvvet kıl ya Muhammed
Kuşça canım kafesinden süzüldü

Süleyman'dan haberini alın mı
Kaftan ırak yollarından gelin mi
Görünceğiz sen oğlanı bilin mi
Eğlenme de şu orduyu gez indi

Büyük küçük bu haberi duydular
Dellal koyup çarşı çarşı sordular
Cümlesi de derildiler geldiler
Hepsi devin karşısında dizildi

Nice günler geçti aylar savuştu
Dert ehli de dermanına kavuştu
Bunca insan tekçe tekçe buluştu
Gümanım kalmadı umum üzüldü

Dev de der ki beni aldı bu merak
Gelemem bir dahi menzilim ırak
Aradığım oğlan hurdadır mutlak
Yana yana şu vücudum köz oldu

Muhammed der deve dava eyledin
Bunca halkı bir araya derledin
Oğlan burda sen oğlanı görmedin
Elin bağlı bin yıl dahi gez indi

Dev de der ki sanman beni deliyim
Kaftan ırak yollarımdan gelirim
Görünceğiz ben oğlanı bilirim
Kaşlarında mim duası yazılı

Hak emriyle gökten Cebrail indi
indi de namına sultanı sundu
Allah Muhammed'e selâm gönderdi
Muhammed'sin dev bendini çöz indi

Muhammed Selman'a gel dedi geldi
Âleme bir nurdur balkıdı doğdu
Selman'ın donunda Ali'yi gördü
Dev Muhammed hırkasına sarıldı

Dev de Muhammed'e söyler pusudan
İşte ellerimi bağlayan oğlan
Yerde insan gökte melek yoğuken
Duyar idim çok dev başın keserdi

Ali devin kusuruna kalmadı
Kimi inandı da kim'inanmadı
Tâ elesten ikrar veren dönmedi
Münkirin gönlüne lanet yazıldı

Büyük küçük bu haberi işitti
Ali'nin sırrına kim erdi yetti
Dev müslüman oldu sılaya gitti
Cemaat dağıldı alay bozuldu

Kul Himmet Üstadım dediğim neden
Gitmiyor sevdası bir dem serimden
İkrarlık güderek elest deminden
Hakk'ın ismi kalbimize yazıldı...
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Kul Himmet Sözleri
Bektaş-ı Veli'nin yolun bilmeyen
Gündüzü karanlık gece sayılır
Evlad-ı Âli'ye biat etmeyen
Zümresi münafık pice sayılır

] Evlad-ı Mürsel'dir tutmazsa damen
Anlardan ıraktır din ile iman
Her kim Ali evlada ederse güman
Yüz bin emek çekse hiçe sayılır

Arşın yücesidir başının tacı
Ka'be'ye ulaşır zülfürün ucu
Ehl-i beyt katarı güruh-ı naci
Cümle güruhlardan yüce sayılır

KUL HİMMET'im bu manaya erenler
Zamanında imanını bulanlar
Hazret-i Hünkâr'ı mürşit bilenler
Bir niyazı yüz bin hoca sayılır ]
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Kul Himmet Sözleri
] Yetmiş iki yol koymuşlar âdeme
Hakk'a doğru giden yol hangisidir
Kırk sekiz kapı koymuşlar bu dama
Kilidini açan dil hangisidir


Kırk sekiz kapıdır on iki hisar
Bir merdiven vardır ârifler basar
Gâhi yağmur yağar gâhi yel eser
Derde derman esen yel hangisidir


Yerin göğün sahibi ol Bari Hüda
Bizi de esmekten eyleme cüda
Gelip gark edersin ulu deryada
Kıymet taşı çıkan göl hangisidir


Kul Himmet Üstadım edelim tövbe
Herkes günahını koymuş bir Kaba
Erenler de yüzün sürer türaba
Hakka teslim olan kul hangisidir
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Kul Himmet Sözleri
Divane gönlümüz geçmez güzelden
Mihri yer eyledik senden ya Âli
Menim arzumanım sensin ezelden
Gitmez muhabbettin candan ya Âli

] Sen mürşitsin mürvet eyle şaşkına
Çağırınca imdat eyle düşküne
Kerbela'da yatan İmam aşkına
İnayet umarız senden ya Âli

Can'ü dilden sevenlerin canısın
Aşıkların methetmede şanısın
Noksana kalmazsın mürvet kanısın
Geçersin günahtan kandan ya Âli

Nice yüzbin yıllar kandil de durdun
Atanın belinden anadan geldin
Anınçün bu halkı gümana saldın
Bin bir dondan baş gösterdin ya Âli

Tarikat içinde görünür yolundan
Hakıykat içinde söylenir halin
İstemem cenneti göster Cemalin
KUL HİMMET geçince candan... ]
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Kul Himmet Sözleri
] Yerde insan gökte melek yoğ iken,
Kudretinden bir nur indi süzüldü.
İki isim bir kandilde nur iken,
"Ayın" Ali, "mim" Muhammed yazıldı...
Kul Himmet
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.