You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi

Senior Member
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi bölüm 1Psikoloji

- İnsan davranışının altında yatan temel nedenleri bulmaya çalışan bilimsel çabaya verilen addır.
- Davranışlarımızı ve arka planda yer alan iç dünyamızı anlamamıza yardımcı olan bilim dalıdır.

-Psikoloji, insan davranışı olarak, bireyin ;

Kendi davranışlarını daha iyi anlamasına ve davranışlarının nedenleri konusunda daha bilinçli olmasına,
Başkalarının davranışları ve nedenleri konularında bilinçlenmesine ve ilişkilerinde daha gerçekçi ve daha yapıcı kararlar almasına,
Sürekli değişen çevre koşullarına daha kolay uyum yapabilmesine, insanlar arası ilişkilerini daha ustalıkla düzenleyebilmesine ve karşılaştığı güçlükleri çözümleyebilmesine yardım eder.

-Tek kişi veya davranışla ilgilenmez. İnsanın karmaşık yapısını çözmeye çalışır.
-Psikoloji, çevre ,insan ve davranışlar arasındaki etkileşimi incelemeye çalışır.

-Psikoloji, davranışı içsel – dışsal etkenler olmak üzere iki grupta inceler.

-İçsel etkenler;
Kişinin sinir sistemi ve salgı bezlerinin işleyişi,güdülenmesi,algılama ve düşünmesi gibi biyolojik süreçler ile ilgilidir.
-Dışsal etkenler;
Kişinin içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal çevre özellikleri-davranış ilişkisi içinde yer alır.

-Davranışlar, belli çevresel koşullar içinde oluşan olaylardır.
-Uyarıcı, İnsanın sinir sistemine etki edebilen her türlü enerji değişikliğidir. Davranışın 3 temel boyutu vardır;
bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor boyutlar.
Senior Member
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi bölüm 2Psikolojinin Tarihçesi

Psikolojinin bilimsel olma niteliği W. Wundt ile başlamıştır.

1.Yapısalcılık: Williem Wundt, 1879'da bir deneysel psikoloji laboratuvarı kurmuş ve psikolojinin bilimsel yöntemlerle incelenebileceğini göstermiştir. Bu görüşe göre, insan zihni çeşitli bilinç öğelerinden oluşmaktadır. Bu bilinç öğeleri, saf duyumlardır. Psikolojinin konusu bilinç ,amacı ise ,bilince ait öğeleri belirlemek ve çözümlemek olmalıdır. Bilinç öğelerini incelenmesi için ise içe bakış yöntemini kullanmıştır.

2.Davranışçı Yaklaşım (behavioral) : (J.B Watson ) Davranışsal yaklaşım, davranışı, içinde oluştuğu çevre koşullarıyla açıklamaya çalışan psikologlar tarafından geliştirilmiştir. Davranışçı görüş, yapısalcılığı yetersiz bularak içe bakış tekniğini reddetmiş ve psikolojinin sadece gözlemlenebilir davranışları incelemesi gerektiğini savunmuştur. Davranışçılar niçin olduğuna değil nasıl oluştuğuna önem vermiştir. Bu ekoldekiler gözlenebilen davranışları ,kasların ve iç salgı bezlerinin dışarıdan gelen uyarımlara tepkisi olarak tanımlarlar.
Böylece , 1920 'lerden 1960 'lara kadar psikoloji ,”gözlemlenebilir davranışların bilimi” olmuştur.

3.Psiko-analitik YaklaşımSadSigmund Freud)ABD'de davranışsal yaklaşım güçlenirken,Avrupa'da Psiko-analitik
yaklaşım yaygınlaşmıştır. Bu yaklaşım ,davranışı ,cinsel güdüler ,toplumsal baskılar gibi bilinç dışı etkiler açısından ele alır.İnsanın doğuştan saldırgan olduğuna inanan Freud'a göre,insan ,iki temel içgüdünün etkisinde davranmaktadır: Cinsellik ve saldırganlık. Bu davranışlar bilinçaltına itilir. Böylece bu isteklerin farkında olmayız,ancak onlar bizim davranışlarımızı etkilemeye devam ederler. Freud ,rüyaları bilinçaltının su üstüne çıkması olarak nitelendirir.

4.Nöro-biyolojik Yaklaşım: Kökenini W.James ve J.Dewey'in işlevselcilik ekolünden alır. Yapısalcılığın yetersiz olduğunu ileri süren bu ekol ,evrim kuramından etkilenmiştir. Temel olarak zihin ve davranış işlevleri üzerinde durur. Kişiliğin işlevleri üzerinde durup, öğrenme ,problem çözme, motivasyon gibi çevreye uyuma yardım eden konuları incelemişlerdir.

5.İnsancıl Yaklaşım (humanist) SadC.Rogers)Bu akımın savunucuları insanı, davranışını denetleyebilen özgür bir varlık olarak ele alırlar. İnsanın seçme özgürlüğünü sürekli kendini gerçekleştirme yönünde kullandığı kabul edilir. Bireyin temel doğası, kişinin tüm potansiyelini gerçekleştirmek ,geliştirmek ve yaşamını anlamlandırmak çabasının oluşturduğuna inanılmaktadır. Her bireyin değerli, tek ve benzersiz olduğu inancı esastır.

6.Bilişsel Yaklaşım: Davranışın daha çok zihinsel süreçlerle belirlendiğini savunurlar. Gestalt psikolojisi ,bilişsel psikolojinin öncülüğünü yapmıştır. 1960 'larda Almanya'da Gestalt ekolü (bütünselcilik) olarak ortaya çıkan bu yaklaşım, öncekilerin parçacı yaklaşımını eleştirmektedir. Psikoloji ,başlangıçtaki ilgisi olan zihinsel süreçlere yeniden yönelmiş, insan beyninin bilgiyi nasıl depoladığı, nasıl geri getirdiğiyle ilgili konuları ele almış,yani ,hem açık olarak gözlemlenebilen davranışların ,hemde duygu ,düşünce gibi içsel nitelikteki zihinsel süreçlerin bilimi olma niteliği kazanmıştır.
Senior Member
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi Bölüm 3Psikoloji Bilimini Yönlendiren İnsan Anlayışı Yaklaşımları

Genel olarak bakıldığında yaklaşımlardan ortaya çıkan 3 farklı insan anlayışı belirir:
-kötüye yöneliktir, şiddet ve saldırganlık dürtüsü doğasında vardır.
-boş bir levha gibidir(tabula rasa), çevre tarafından nasıl doldurulursa öyledir.
-iyiye yönelik gelişime açık , aktif bir varlıktır.

1.İnsan kötüdür anlayışı: İnsan doğuştan bencil, saldırgan ,cinsel dürtülerinin güdümünde, olumsuz eğilimlere sahiptir. (Temeli dinlere dayalıdır. )Kötü davranışların erken yaşlarda ceza eğitimiyle yok edileceğine inanır.

2.Tabula Rasa bakışı: İnsan doğduğunda ne iyidir ne kötü. Zamanla çevresi tarafından biçimlendirilir. İngiliz davranışçılarının geliştirdiği bu yaklaşım ,toplumun sosyal normlarına uyum davranışı kazandırmak için ,sosyal olarak istenmeyen davranışların bastırılmasını öngörür.

3.Kendini gerçekleştirme anlayışı: İlk olarak J.J Rousseau'nun savunduğu “asil yabani”anlayışı , insanın doğuştan masum olduğunu ,kötü alışkanlıkların zamanla çevrenin etkisiyle gerçekleştiğini savunur. Bu yüzden eğitim ,çocuğun içinde var olan “iyi”yi kısıtlamadan özgür gelişimini sağlamalıdır. İnsancıl psikologlar ve bilişsel kuramcıların anlayışları buna yakındır. Çağdaş bilişsel yaklaşım,bireyi öğretilen bir varlık olmaktan çok, öğrenen ve öğrenme sürecinde etkin bir varlık olarak ortaya koymaktadır.
Senior Member
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi Bölüm 4

Psikolojinin Alt Dalları

Psikoloji, insanı biyolojik bir yapı olarak ele alan ve bu yapıyı inceleyen biyolojik bilimlerle, insanı bir sosyal ortam içine alan sosyal bilimler arasında uzanır.

1.Deneysel Psikoloji: Deneysel psikologlar, davranışı anlamak, açıklamak ve kontrol edebilmek için araştırmalarında deneysel yöntem ve çoğunlukla laboratuvar ortamı kullanırlar. Bu çalışmaların ilgi alanı çok geniş olmakla birlikte daha çok davranışın fizyolojik temelleri ,duyum ,algı ,güdü, öğrenme ve bellek gibi kurumları oluşturmaya yöneliktir.
Deneysel psikolojiyle ilgili önemli bir alt dal olarak fizyolojik psikoloji gösterilebilir.

2.Sosyal Psikoloji: İnsanın sosyal ortamdaki veya sosyal uyarıcılar karşısındaki davranışlarını inceleme konusu yaparlar. Kişilerin birbirlerini algılamasında rol oynayan tutumlar, değerler ,normlar ,kişisel çekim ,
ikna ,itaat ,uyum ,boyun eğme ,etkileşim gibi konularda çalışır. Sosyologlar için temel inceleme birimi, bireyden çok gruplar ve topluluklardır.

3.Psikometrik Psikoloji: Davranışın ölçülmesi ve değerlendirilmesi, istatistik yöntemlerin psikolojiye uygulanması,davranışın açıklanmasında ve yorumlanmasında yararlanılabilecek matematiksel modellerin geliştirilmesi gibi konularla ilgilidir. Test ve ölçek geliştirme, davranışın açıklanması ve yordanmasında yararlanılabilecek istatistiksel teknik ve modellerin uygulanması geliştirilmesi ile araştırma model ve desenleri oluşturma üzerine çalışır.

4.Uygulamalı Psikoloji: Son dönemlerde gelişmiş olan ve çok geniş bir alanı belirleyen bir daldır. Psikolojinin davranışa ilişkin bulgularının ,endüstri ,iletişim ,eğitim ,sağlık gibi toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümünde de yararlı olabileceği düşüncesinden kaynaklanmıştır.

4.1 Klinik Psikolojisi: Psikolojinin en yaygın ve en eski dallarından birisidir. Bireye duygusal ,düşünsel ve davranışsal düzeyde yardımcı olarak ,çevresiyle daha uyumlu bir ilişki kurmasını sağlamak klinik psikolojinin
amaçları içine girer.
Klinik psikoloji ,bir yandan tıbbın çeşitli dalları ,özellikle psikiyatri ,öte yandan psikolojinin değişik dallarıyla etkileşim içerisindedir.

4.2 Danışmanlık Psikolojisi: Her düzeydeki eğitim kurumlarında öğrencilerin bireysel ve eğitim-öğretime ilişkin sorunlarıyla ilgilenir. Bir yandan okul ve eğitim psikolojisi ile ,öte yandan da klinik psikolojisiyle yakından ilgilidir.

4.3 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Endüstri ve işletmelerde kişilerin birbirleriyle ,işletmeyle, teknoloji ve araç-gereçle etkileşimi konularıyla ilgilidir. İşletmelerin verimli çalışabilmeleri için gerekli ve daha çok insan yanıyla ilgili olan yönleri araştırır, ilgili ilkeleri belirlemeye çalışır ,teknik ve yöntem geliştirir-uygular.

Psikolojinin ele alınanlara ek olarak başka uygulama alanları da vardır. Bunlardan Eğitim Psikolojisi, Siyaset
Psikolojisi ,Uluslararası İlişkiler Psikolojisi ,Mühendislik Psikolojisi ,Askerlik Psikolojisi, Din Psikolojisi, Adalet Psikolojisi, Spor Psikolojisi gibi alt dallar sayılabilir.

(Kaynak: pegem A Yayıncılık Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi)

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.