You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Posting Freak
Devre Simulatörü
/*KUTUPHANELER*/

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<log.h> /*MY HEADER*/
#include<conio.h>
/*----------------------------------
*FONKSİYON PROTOTİPLERİ
*---------------------------------*/
int klavyeden_oku();

void ekrana_bas(int); //ekrana basma islemi
int islem(char);//kapı türlerine göre lojik fonksiyonlara gönderir
KARMA get_value(int,int, char);//kapı türlerine göre logic ifadeleri gerçekler
void islem1();//dosyadan okluma yapar ve ekrana bastırır
void indisleme(FILE*);//dosyadan okuma yapar ve sonuçarı giriş sırarına göre bir dizide indisler
int baglama(int,int[]); //kapı türüne göre yukarıdan çıkan sonuçları işleme sokar ve dizinin son elemanı olarak atar
void menu()
{
printf("********************************************************************************************************\n");
printf("* Lutfen girislerinizi belirtilen talimatlara gore giriniz...\n");
printf("* Oncelikle kapi turunu giriniz...\n");
printf("* Ve kapisi icin (&)\tOr kapisi icin(|)\tNot kapisi icin(!)\tGiriniz...\n");
printf("* Sonra logic olarak devre degerlerini giriniz...\n");
printf("* Unutmayin And ve Or kapilari 2 max. giris ve Not kapisi 1 max.giris kabul eder...\n");
printf("* Eger kapi sonuclarini diger kapi sonuclariyla baglamak istiyorsaniz\n* Ekranda girislerden sonra uyari gelecektir...\n");
printf("* Gelen uyarida size kacinci kapi sonucuyla baglamak istediginiz sorulacaktir...\n");
printf("* UYARI!!! Eger baglatmak istediginiz kapi girdiginiz kapilardan sayica buyukse integer\n* degiskenin alacagi max deger isleme alinacaktir...\n");
printf("* Sorunsuz kullanmak dilegiyle...\n");printf("\n* Baslamak icin (e) ye basiniz...\n");
}
void menu1()
{
printf("***********************************************************************************************\n");
printf("* Devrenizin ilk coklu girislerini gerceklestirdiniz...\n");
printf("* Devrenizde girdiginiz birbirinden bagimsiz ogeleri baglamak icin size\n* Girmis oldugunuz logic degerlerin sonuclari ekrana basilacak");
printf("* Bu sonuclar girmis oldugunuz siraya gore adlandirilacaktir...\n");
printf("* Kapilari baglarken sadece bu sira numaralarini kullanacaksiniz...\n");
printf("* Ornegin (1):0, (2):1...\n");
printf("* Sonra (1)(kapi_adi)(2) bagla deyiniz...\n");
printf("* Bosta bir kapi kalirsa devreden bagimsiz kabul edileceginden bir ise yaramayacaktir...\n");
printf("* Simdi devre ilk girmis oldugunuz degerlerin sonuclarini gormek icin (e)ye basiniz...\n");
}
void menu2()
{
printf("*******************************************************************\n");
printf("* Kapi sonuclari indislendi...\n");
printf("* Simdi kapi sonuclarini asagida belirtildigi gibi baglayiniz...\n");
printf("* Ornektir...\nKapi turunu girinizSad&)\n");
printf("* Indisleri giriniz:1 2---((1)=0)---((2)=1))\n");
printf("* Sonuc:0\n");
}
void menu3()
{

printf("|\\ _______ \\ / |-- _______\n");
printf("| \\ | \\ / | \\ | \n");
printf("| \\ | \\ / | \\ |\n");
printf("| \\ |_____ \\ / | / |_____\n");
printf("| / | \\ / | / |\n");
printf("| / | \\ / |\\ |\n");
printf("| / | \\ / | \\ |\n");
printf("|/ |______ \\/ | \\ |______\n");
printf("\n\nCALISIYOR...\n");
}

//ANA FONKSİYON(SADECE BİR FONKSİYON İŞLETİR

int main()
{
klavyeden_oku();
return 0;
}

//ANA İŞLEM FONKSİYONU---BİTİRMEK ICIN '0' DÖNDÜRÜR
int klavyeden_oku()
{
FILE *ptr;
char karakter;
static char yesno;
menu();
yesno=getch();
system("cls()");
while((yesno=='e')||(yesno=='E'))
{
printf("Lutfen kapi turunu giriniz...\n");
karakter=getch();
islem(karakter);
printf("Devam icin (e) veya (E) ye basiniz...\n");
yesno=getch();
if((yesno=='e')||(yesno=='E'))
{
continue;
}
else
{
system("cls()");
menu1();
yesno=getch();
if((yesno=='e')||(yesno=='E'))
{
islem1();
return 0;
}
else
{
printf("Kapilarinizi baglamadiginiz!!!\n");
printf("Bu yuzden devre tamamlanamadi...\n");
return 0;
}
}
}
return 0;
}
/*------------------------------------------------------------------------*/
//LOJİK KAPILARI CH=e OLDUĞU SÜRECE ALIR VE GİRİLEN PARAMETLERE UYGUN SONUÇLARI GERÇEKLEŞTİRİR
int islem(char ch)
{
static KARMA karmaca;
int gir1, gir2;

if((ch=='&')||(ch=='|'))
{
printf("Lutfen iki logic ifadeyi arada bosluk kullanarak yaziniz...\n");
scanf("%d %d", &gir1, &gir2);

karmaca=get_value(gir1,gir2,ch);
}
else if(ch=='!')
{
printf("Lutfen tek logic deger giriniz...\n");
scanf("%d", &gir1);
karmaca=get_value(gir1,0, ch);

}
else
{
printf("Hatali karakter girisi...\nTekrar giriniz\n");
ch=getch();
return islem(ch);
}
}
/*----------------------------------------------------------------*/
/*ALINAN DEĞERLER KAPI TÜRLERİNE GÖRE LOJİK İFADELERİ İŞLEYECEK
*HEADER FONKSİYONLARINA GÖNDERİLİR VE ÇIKAN SONUÇAR DOSYAYA KAYDEDİLİR*/

KARMA get_value(int item,int item1, char karakter)
{
FILE *kptr;
FILE *sptr;
static KARMA kar;
static int say=0;
if(say==0)
{
sptr=fopen("item.txt","w");
kptr=fopen("itemkar.txt","w");
say++;
}
else
{
sptr=fopen("item.txt","a");
kptr=fopen("itemkar.txt","a");
}
static int sonuc;

if((karakter=='&'))
{
kar.and.gir=item; /*struct yapi*/
kar.and.gir1=item1;
sonuc=Karma_kapisi(item, item1, karakter);
kar.and.cik=sonuc;
fprintf(sptr,"%d ", sonuc);
fprintf(kptr,"%c ", karakter);
printf("%d\n", kar.and.cik);
fclose(kptr);fclose(sptr);
return (kar);
}
if(karakter=='|')
{
kar.or.gir=item;
kar.or.gir1=item1;
sonuc=Karma_kapisi(item, item1, karakter);
kar.or.cik=sonuc;
fprintf(sptr,"%d ", sonuc);
fprintf(kptr,"%c ", karakter);
printf("%d\n", kar.or.cik);
fclose(kptr);fclose(sptr);
return (kar);
}
if(karakter=='!')
{
kar.not.gir=item;
sonuc=Karma_kapisi(item, 0, karakter);
kar.not.cik=sonuc;
fprintf(sptr,"%d ", sonuc);
fprintf(kptr,"%c ", karakter);
printf("%d", kar.not.cik);
fclose(kptr),fclose(sptr);
return (kar);
}

}
//-------------------------------------
/*SONUÇARI EKRAMA BASAR*/
void ekrana_bas(int bas)
{
printf("Sonuc:%d\n", bas);
}
//--------------------------------------
/*ÇIKAN SONUÇLAR DOSYADAN OKUNARAK EKRANA BASTIRILIR VE AYNI ZAMANDA
*BİR DİZİDE GİRİŞ SIRASINA GÖRE İNDİSLENİR*/
void islem1()
{
int den;
int diz[80];
FILE *bptr;
bptr=fopen("item.txt","r");
static int sayac=0;
while(!feof(bptr))
{

fscanf(bptr,"%d", &den);
if(feof(bptr))
{break;}
diz[sayac]=den;
printf("\nGiris(%d)->Sonuc(%d):%d\n",sayac,sayac, diz[sayac]);

sayac++;
}
indisleme(bptr);
fclose(bptr);
}
//-------------------------------------
/*DOSYADAN OKUNAN SONUÇLAR DİZİDE İNDİSLENİR*/
void indisleme(FILE *bptr)
{
int sayi_diz[80];
int say=0;
char ch;
int den;
rewind(bptr);
while(!feof(bptr))
{
fscanf(bptr,"%d", &den);
sayi_diz[say]=den;
say++;
}

ch=getch();
if(ch=='e'||ch=='E')
{
system("cls()");
}
menu2();
baglama(say,sayi_diz);
}
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
/*SONUÇLARIN KULLANICI TARAFINDAN GİRİLEN KAPI TÜRÜ İLE
*KULLANICININ BELİRTMİŞ OLDUĞU İNDİS NUMARALARINA İŞARET EDEN SONUÇLAR BAĞLANIR VE DİZİNİN SONUNA EKLENİR*/
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

int baglama(int say,int diz[80])
{
int bit=0;
int sayforata=0;
int ata[80];
static int retry;
int sayac=say;
int sonuc;
static char ch='e';
int indis, indis1;
while(ch=='e')
{
printf("Kapiyi giriniz...\n");
ch=getch();
if((ch=='&')||(ch=='|')||(ch=='!'))
{
printf("Indis numaralarini arada birer bosluk birakarak giriniz...\n");
scanf("%d %d", &indis, &indis1);
printf("%c kapisiyla %d->(%d) ve %d->(%d) indisli sonuclar baglandi\n", ch, indis,diz[indis],indis1, diz[indis1]);
sonuc=Karma_kapisi(diz[indis],diz[indis1],ch);
retry=sonuc;
diz[sayac]=retry;printf("Sonuc %d. eleman olarak atandi...\n", sayac);sayac++;
ekrana_bas(sonuc);
printf("\nDevam(e), Cikis:Herhangi bir tus\n");
ch=getch();
}
else
{
printf("Hatali karakter girisi...\n");
ch='e';
continue;
}

}
while(say!=sayac)
{
ata[sayforata]=diz[say];
sayforata++;
say++;
}
ata[sayforata]='\n';

while(ata[bit]!='\n')//NULL=0 old \n kullanildi
{
if(ata[bit]==1)
{
bit++;
continue;
}
if(ata[bit]==0){
printf("Devre calismiyor...\n");
return sonuc;
break;
}
bit++;
}

menu3();
return 0;


}
//LOG HEADER İCERİGİ
-------------------------------------------------------------

#if !defined(__log__)

#define __log__


typedef struct{
int gir, gir1, cik;
} AND;

typedef struct{
int gir, gir1, cik;
} OR;

typedef struct{
int gir, cik;
} NOT;

typedef struct{
AND and;
OR or;
NOT not;
char ch;
int cik;
} KARMA;


extern int And_kapisi(int, int);
extern int get_and(int);
extern int Or_kapisi(int, int);
extern int get_or(int);
extern int Not_kapisi(int);
extern int get_not(int);

extern int Karma_kapisi(int, int, char);
extern int get_kar(int);

#endif
----------------------------------------------------------
Buradan sonrakileri header dosyasına source file ekleyerek yazin
----------------------------------------------------------
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include"log.h"

int get_kar(int al)
{
int alıcı;

alıcı=al;
return alıcı;
}

int Karma_kapisi(int a, int b, char ch)
{
KARMA kar;

if(ch=='&')
{
int sayi;
sayi=And_kapisi(a,b);
kar.and.gir=sayi;
kar.and.cik=kar.and.gir;

kar.cik=kar.and.cik;

return kar.cik;
}
else if(ch=='|')
{
int sayi1;
sayi1=Or_kapisi(a,b);
kar.or.gir=sayi1;
kar.or.cik=kar.or.gir;

kar.cik=kar.or.cik;

return kar.cik;

}
else if(ch=='!')
{
int sayi2;
sayi2=Not_kapisi(a);
kar.not.gir=sayi2;
kar.not.cik=kar.not.gir;

kar.cik=kar.not.cik;

return kar.cik;
}
else
{
printf("Parametrelere uygun giris yapmadiginizden dolayi program sonlandiriliyor...\n");
return 0;
}
}
---------------------------------------------------------------------

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include"log.h"

int get_not(int al)
{
int alıcı;
alıcı=al;

return al;
}

int Not_kapisi(int value)
{
NOT not1;
not1.gir=get_not(value);

not1.cik=!(not1.gir);

return not1.cik;
}


---------------------------------------------------------------
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include"log.h"

int get_or(int al)
{
int alıcı;
alıcı=al;
return alıcı;
}

int Or_kapisi(int value1, int value2)
{
OR or;

or.gir=get_or(value1);
or.gir1=get_or(value2);

or.cik=((or.gir)||(or.gir1));

return or.cik;
}
--------------------------------------------------------------------
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include"log.h"

int get_and(int al)
{
int alıcı;
alıcı=al;
return al;
}
int And_kapisi(int value1, int value2)
{
AND and;

and.gir=get_and(value1);
and.gir1=get_and(value2);

and.cik=((and.gir)&&(and.gir1));

return and.cik;

}
[Resim: 114ld.jpg]Ben göremem daha uzun boyunu
Ahret derler kısaltamam yolunu
Bugün Sahı Merdan sarsın oglunu
Yetis Ya Üseyin baban gidiyo

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.