You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Alevi ve Bektaşiler neden camiye gitmiyorlar?

Alevi ve Bektaşiler neden camiye gitmiyorlar?

Posting Freak
Alevi ve Bektaşiler neden camiye gitmiyorlar?
Alıntı:
[B]1) Bilindiği gibi Hz. Muhammed’in soyu Kureyş kabilesinden gelmektedir. Kureyş kabilesi ise; Abdümenaf’ın aynı bâtında doğan iki oğlunun temsil ettiği kabiledir. Bu iki kardeş: Haşim (Amr) ve Abdüşems’tir.

2) Haşimiler: Abdimenaf- Haşim (Amr)- Mutallib- Abdulmutallib (Şeybe)-Abdulmutallib’in oğulları Abdullah ve Ebu Talip’tir. Abdullah’ın oğlu da Hz. Muhammed’tir. Ebu Talib’in oğlu ise Hz. Ali’dir.

3) Ümeyye oğulları: Abdimenaf-Abdüşems- Ümeyye- Harb- Sahar (Ebû-Süfyan)- Muaviye ve Yezid’dir. (Emeviler)

Daha İslamiyet öncesi Kâbe’nin yönetimi ile ilgili olarak başlayan bu iki ailenin düşmanlıkları Kerbelâ’ya kadar sürmüş hatta Kerbelâ’dan sonra da devam etmiştir.

Hazret-i Peygamber’in vefatından sonra hilafet Ümeyye oğullarının eline geçmişti. Daha Hz. Peygamber zamanında başlayan ayrılıklar Hz. Peygamber’in Hakk’a yürümesinden sonra giderek artmıştır. Özellikle Ümeyye oğullarından Muaviye ve oğlu Yezid hilafeti ellerinde tutabilmek uğruna Hz. Ali ve onun soyuna akla ve hayale gelmeyecek hile ve kötülükler yapmışlardır. Yüz yıllar boyunca camilerde Hz. Ali ve soyuna küfürler edilmiş Hz. Ali ve soyu için akla va hayale gelmeyecek hakaretler yapılmıştır. Hz. Ali ve onları sevenlere onlara taraftar olanlara korkunç işkenceler uygulanmıştır.

Ancak Emevi saltanatının sona ermesiyle birlikte bitecek sanılan bu zulüm Abbasiler döneminde de devam etmiştir. İşte bu sebeptendir ki Ehl-i Beyt dostu ve taraftarı olan Alevi ve Bektaşiler giderek camiden uzaklaştılar ve ibadetlerini evlerinde veya cem evi adı verilen kutsal mekanlarda yapmaya başladılar.

4) Bir başka neden de Alevi ve Bektaşilerin İslam anlayışından ileri gelmektedir. Türkler İslamiyet’i kabul ettikleri zaman Başta Hz. Muhammed olmak üzere Hz. Ali ve onun soyundan gelenlere büyük bir muhabbetle bağlandılar. Bu arada Hoca Ahmet Yesevi’nin başlatmış olduğu tasavvuf akımı Türkleri de etkiledi. Türkler Kuran’ı ve İslamiyet’i kendikerine göre yorumladılar. Kuran-ı Kerim’deki “salât” ve “namaz” terimlerini “dua ve ibadet” olarak kabul ettiler. Bugün Alevi ve Bektaşilerin cem evlerinde uyguladıkları da budur yani dua ve ibadettir bunu yaparken de Ehl-i Beyt sevgisi ve Kuran’ın gerçek yorumuna uygun bir biçimde hareket edilmektedir.

Bunu biraz daha açacak olursak Alevi-Baktaşi inancında beş vakit namaz yoktur. Alevi-Bektaşi ibadetindeki cemin erkân ve ritüellerine dönecek olursak; kıyamın rükunun ve secdenin olduğunu açıkça görürüz. Namaz sözü Kuran’da salât olarak dile getirilir. Salât kulun Allah’a takva yoluyla yönelişidir. Bu yöneliş Alevi-Bektaşi geleneğinde niyaz ile yapılır. Bu yöneliş tamamen kulun kendi iradesine göre yapılan bir teslimiyet halidir ve bunun için de bir mabet veya camiye gerek duyulmaz; gök kubbenin altında her yer bir mabettir her yer bir ibadet yeridir. Çünkü Cenab-ı Allah Kuran’da: “Sen nereye dönersen orada benim yüzümü görürsün” diyor.

1. Namaz: Namaz Kuran’ın pek çok ayetinde “salât” olarak geçer. Salât aynı zamanda salavâttır. Salavât ibadet olarak alındığı gibi aynı zamanda Hz. Muhammed’e ve onun Ehl-i Beyt’ine okunan duadır. Aleviler Salâvatı dua ve ibadet olarak kabul ederler. Çünkü Cenab-ı Allah Kuran’da: “Allah ve melekleri Peygamber’e çok salavât getirirler. Ey müminler! Siz de ona ve yakınlarına salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin” buyrulmuştur.
Yine Kuran’da: “Ey ümmetler! Her birinize bir şeriat ve bir minhaç (ışıklı yol) verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde sizi denemek için böyle yaptı” denmektedir. Şu ayette de: “Biz her ümmet için bir ibadet şekli belirledik; onlar onu izlerler” diyor. Kuran ayetlerinde görüldüğü gibi Allah her ümmet için bir yol ve ibadet şekli belirlemiştir.
Kuran’da Hz.İbrahim’e: “İnanan kullarına söyle: Dua ve ibadet etsinler” deniyor.
Şu ayetlerde de: “İsrail oğullarından şöyle bir söz almıştık: Allah’tan başkasına ibadet etmeyin anne-babaya akrabaya yetime yoksullara iyilik ve güzellikle davranın. İbadeti dosdoğru yapın zekatı verin…” deniyor.
Hazret-i İsa: “Beni bulunduğum her yerde kutsal ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana ibadeti zekatı önerdi” demektedir.
Görüldüğü gibi Cenab-ı Allah Kuran’da “Biz her ümmet için ışıklı bir yol ve ibadet şekli belirledik” diyor. Yine İbrahim Peygamber’e ibadet et zekatı ver diyor. İsrail oğullarına Allah’tan başkasına ibadet etmeyin diyor. İsa Peygamber de:“Allah bana ibadet ve zekatı önerdi” diyor. Biz biliyoruz ki her peygamberin ve onlara bağlı olanların ibadet şekli ayrı ayrıdır. Ellerinde Tevrat veya İncil olduğu halde dua ediyorlar. Öyle ise Allah onların bu yaptıklarını ibadet olarak kabul ediyor. Çünkü Cenab-ı Allah yapılan ibadetin şekline değil özüne bakmaktadır. İşte Alevi ve Bektaşiler bu bağlamda Kuran’ın tasavvufi yorumunu esas alarak kendilerine özgü bir ibadet şekli benimsemişlerdir. Bu ibadetin içerisinde kıyam rüku secde dua ve tevhit vardır ve bu ibadeti de cem evlerinde yerine getirirler.

Evet vardır. Kuran’da: “Andolsun tan yerinin ağırma vaktine on geceye” diyor. Yine Kuran’da: “Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır” deniyor. Bu ayetler: Muharrem orucu ile ilgilidir. Kuran’da: “Andolsun tan yerinin ağırma vaktine on geceye” deniyor. On geceden kasıt on gün tutulan oruçtur. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi demekle Hz. Muhammed öncesi peygamberleri kastediyor. Çünkü Kuran’da: “Sizden önce gönderdiğimiz resullerimize uygulanan yasa da buydu. Sen bizim yol ve yasamızda değişme bulamazsın” deniyor.
İşte Hz. Muhammed öncesi tutulan oruç Muharrem orucudur bu orucu Hz. Peygamber’imiz de tutmuştur. Öyle ise hangi peygamberler bu orucu tutmuştur? Kuran yorumcuları şöyle açıklıyorlar:
1. Adem Peygamber 10 Muharrem günü eşi Havva ile buluştuğu zaman yüce Allah’a şükranlık orucu tutmuştur.
2. Nuh Aleyhisselam 10 Muharrem günü tufandan kurtulunca şükranlık orucu tutmuştur. Ayrıca o gün gemide kalan erzakları bir araya getirerek aşure pişirmiştir. Aşr on demektir aşur veya aşura Muharrem’in onuncu günü pişirilen buğday tatlısıdır.
3. Hz. İbrahim Peygamber Nemrut’un attığı ateşten kurtulunca Allah’a şükretmek için oruç tutmuştur.
4. İshak veya İsmail Peygamber kurban olmaktan kurtulunca şükranlık için oruç tutmuştur.
5. Yakup Peygamber oğlu Yusuf’a kavuştuğu zaman şükranlık için oruç tutmuştur.
6. Eyüp Peygamber ağır dertlerinden kurtulunca şükranlık için oruç tutmuştur.
7. Yunus Peygamber balığın karnından kurtulunca şükranlık için oruç tutmuştur.
8. Musa Peygamber Firavun’un gazabından kaçarken Kızıl Denizin mucizevi bir şekilde kendisine yol vermesinin şükranlığı için oruç tutmuştur.
9. İsa Peygamber şükranlık için oruç tutmuştur
10. Allah’ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa da Emevilerin zulmünden kurtulmak için Medine’ye hicret etti. Medine’ye sağ salim dönmesinin şükranlığı olarak on gün oruç tuttu ve aşure pişirdi.
İşte isimlerini saydığımız bu peygamberler kendileri için kurtuluş kavuşma ve müjde günü sayılan bu günlerde bir gün kendileri için birer gün de kendisinden önceki peygamberlerin tuttuğu orucu tutmuşlardır. Bu peygamberler için kurtuluş veya müjde günü sayılan on muharrem günü Hz. Peygamber’in torununa felaket ve musibet günü olmuştur.

2. Oruç: Alevilerin kendilerine özgü bir oruç anlayışları vardır. Oruç Allah rızası için tutulmalıdır. Oruç deyince hemen aklımıza Ramazan ayı içerisinde hiçbir şey yemeden içmeden tutulan 30 günlük oruç ve aç durmak gelir. Aslında oruç bu değildir oruç tüm azaların orucudur. Yani beden orucudur. Alevilerin de tutmakla yükümlü oldukları oruçlar vardır. Ama Alevilerin oruç anlayışı sadece aç durmak anlamında değildir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
Elin orucu: Oruçlu olan bir kimse hiçbir vesiyle harama el uzatmamalıdır.
Dilin orucu: Oruçlu olan kimse hiçbir vesiyle yalan küfür dedikodu ve gıybette bulunmamalıdır.
Belin orucu: Oruçlu olan bir kimse zinadan ve şehvetten uzak durmalıdır.
Gözün orucu: Oruçlu olan bir kimse hiçbir şeye kötü gözle bakmamalıdır ve gafletten uzak durulmalıdır.
Kulağın orucu: Oruçlu olan bir kimse tüm kötü fiillere kulağını kapamalı yasaklanmış olan şeyleri duymamalıdır.
Nefsin orucu: Oruçlu olan kimse tüm nefsani duygulardan uzak durmalıdır şehvetten kendisini korumalıdır.
Kalbin orucu: Oruçlu olan kimse her an Allah’la beraber olduğunu bilmeli hiçbir vesile Allah’tan uzak olmamalıdır her an için tefekkürden uzak kalmamalı ve vermiş olduğu nimetlerden ötürü Allah’a şükretmelidir.
İradenin orucu: Cenab-ı Allah ahseni takvim üzere yani en mükemmel olarak yarattığı insana diğer varlıklardan fazla olarak “irade sıfatı” vermiştir. Oruç tutabilen bir kimse iradesine hakim kimsedir. Nefsimiz bizden pek çok şey isteyebilir. Eğer biz nefsimizin her istediğini ona verecek olursak onun tutsağı oluruz. O vakit irademiz elimizden gitmiş onun tutsağı sayılırız. Ama acıktığı zaman yemek susadığı zaman su vermezsek herhangi bir kötülüğe sebep olabilecek fiili yerine getirmezsek o vakit biz irade sahibi sayılırız ki bu da bizi kemale ulaştırır.
Ruhun orucu: Cenab-ı Allah’ın kendi öz cevherinden ve tertemiz olarak bize verdiği ruhumuzu manevi duygularla beslemeliyiz. Nasıl ki müzik ruhun gıdasıysa buna benzer tüm ibadetlerimiz de ruhun gıdasıdır. Buraya kadar saydıklarımızı gereği gibi uygulayabilirsek bu hareketlerimizin tümü ruhun gıdasıdır. Bir Alevi veya Bektaşi ikrar verip musahip olur muntazam Hakk Muhammed Ali yoluna devam ederse her sene görgüden geçip üzerinde kul hakkı bulundurmazsa hayat boyu oruçlu sayılır. O Allah’tan Allah’ta o kulundan razı olur.

NamazFarsça bir kelimedir Arapça’sı “ “Dua” Türkçesi “Tanrı’ya yalvarıp yakarma dilek dileme” dir. Farsça’da dua etmek yerine “namaz handan ” yani “ dua okumak dua etmek “ denir.
Kur-an’ı Kerim’deki “Salat” kelimesi Türkçeye çevrilirken “Namaz” diye aktarılmış bu bir gelenek halinde sürmüştür.

Kur-an’ı Kerim’de “Ey müminler! Günde 5 vakit namaz kılınız (sabahöğle ikindi akşam ve yatsı namazı eda ediniz ve bu 5 vakit rekat sayıları da şunlardır…Wink diye Cenabı Hakk’ın açık bir emri yoktur. Hz. Yusuf’tan Musa’dan Firavundan Ebu Lehep’den vb. uzun uzadıya kıssalar sunan Cenabı Hak namazdan hiç böyle detaylar vermemiştir. Sadece ve kısaca 37 yerde “ Salat eyleyin” emri geçmiş fakat salat’ın nasıl kılınacağını genişçe anlatmamıştır.

Kur-an’da Allah en çok zikir üzerinde durmuş zikir ayetlerinden birinde “Allah’ın zikri en büyük ibadettir” buyurmuştur. Bir başka ayette de “Benim gerçek mümin kullarım otururken dururken bir yere yaslanıp otururken hep beni anarlar” (Ali imran ve müzzemmil suresi 5- 6- 7- 8 ayetlerinde) buyurmaktadır.
Aleviler Kur-an’ı Kerim’in zahir anlamı ile değil batın anlamı ile amel eder ibadetlerini buna göre yaparlar.
Alevililerin Aleviliğe göre Sünnilerin Sünniliğe göre ibadet biçimleri vardır. Sünnilikteki NAMAZ’ın karşılığı Alevilikte NİYAZ’dır. Yani Sünni’nin namazı Alevilerin de niyazı vardır.
Namaz da niyaz da dua’dır ibadettir.
Tarih boyunca gelmiş geçmiş tüm erenler mutasavvıflar hep niyaz’dan salat-ı daimden yana olmuşlardır. Bir Sünni bilgini rahmetli Prof. Dr. Mahmut Eröz Alevilik üzerine yaptığı bilimsel –sosyolojik araştırmalar sonunda elde ettiği gerçekleri bu konuyu bilmeyen Sünni yurttaşlarımızın da okuyup anlaması için yayınladığı kitapta diyor ki ;
“Türkler kitleler halinde İslamiyet’i kabul ettiler şehirlerde yeni dinin bütün icapları yerine getirilirken göçebeler Müslümanlığı şeklen kabul ettiler.Göçebe Türler eski dinlerinde olduğu gibi şimdi de kadın – erkek bir arada bulunuyor ve ibadetlerini ( cem ibadetini) büyük vecd (coşku) ve heyecan içinde müzik ve semah dönerek yapıyorlardı. Bu hususu çok iyi bilen Yesevilik Orta Asya göçebeleri arasında yayılma başarısı gösterdi.
Bu ayinlerde mâşeri vicdan kolektif şuur en güçlü ve en galeyanlı haline ulaşır. Bizim “ mum söndü” zannımızdan tamamen aksi yönde iffetli ve saygılı bir tavır ve davranış içinde yapılan cem törenlerinde ve bütün hayatın çeşitli evrelerinde kadınlar (bacılar) cemaatin manevi kontrolü ve himayesi altındadır. Kadınların (bacıların) namusu cemaatin namusu demektir. Kızılbaş-Alevi-Bektaşi cem evlerindeaile kurumunun kutsallığı ve namus anlayışını biraz aşağıda göstereceğiz. Burada hemen belirtelim ki bu kapalı toplantılar birer işret ( içkili alem) ahlaksızlık meclisi asla değildir. “Hak Meydanı” adı verilen Hakkın hakikatin orada doğduğuna inanılan birer ibadet meclisidir. Bu ibadet şeriat’daki namaz karşılığıdır. Buna ise niyaz denir.
Alevi- Bektaşilerin inanışlarına göre şeritte namazcamide imamın arkasında kılınır.
Tarikatta ise cemal cemale yüz yüze kılınır. KABE insanın gönlüdür. “ Adem’e secde ediniz ! “ ayeti gereğince insana secde edilir. Kabe’de nasıl Kabe’nin etrafında bir halka namazı kılınırsa burada da öylece bir Halka Namazı olur. Bu eski Türk tarihinin İslam’i bir şekilde yorumundan başka bir şey değildir. Ancak bu bile bu saf ve temiz insanların nasıl yanlış ve kötü şekilde yorumlandığını göstermeye yeter sanırız. (bk; Doç.Dr. Mehmet Eröz Türkiye’de Alevilik – Bektaşilik sf.309).
duslerforum.org [/B]
Seke seke geldim ayağım yoktur
Hak mehlemi sende Zöhrem’dir doktur
Kimi kafir olmuş karnısı boktur
Süzünü süzünü postunda otur.

Türkiye’ye çıkarmışım bir gelin
Urufu Zöhre Ana onu pir bilin
Muhammet elçisi Ana’dır deyin
Hak için dergaha niyaza inin.


Bildiren: Pir Zöhre Ana
Posting Freak
Alevi ve Bektaşiler neden camiye gitmiyorlar?
Bu soruyu birde değişik bir yaklaşım sunalım,

Herkesin aklı fikri sadece Alevilerin ibadetinde olduğu için bunu soruyorlar peki süniler neden CEMEVİ'ne gitmiyor dersek, nasıl bir yaklaşım olur?

Alevilere göre ve gerçeklere yani evliyaların bildirdiğine göre Hz.Peygamber CEMEVİ'ne giderdi, 40'ların içinde O da vardı,Ehlibeyt Hz.Peygamberden türediğine göre , ehlisünnet neye göre ibadet yerini seçti?

Cevabı biz biliyoruz ,bilmeyenler öğrensin...
Kelimelerim sistem hatasından yanlış yerden ayrılıyor...

“Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”
[Resim: imza3cp.gif]


Özü bitmiş, gümanı pak olmamış,şeytana tapmış, nefsi çıkarı için arayıpta birşey bulamamış, kuyruk acısı varsa,Derviş Muhammed'in de dediği gibi" bir kılını çektiyse" Zöhre Ana, onu değerlendirmek ister aklısüre.Ehlibeyt'in meyvası bitmez, dalı budağı kurumaz,sen ne kadar kezzap dökersen dök, O'nun Zemzem çeşmesi ALİ'dir

Derviş'in HAK kelamını can kulağıyla dinliyebliyorsan yeter,firdevs bağından bir gül alabiliyor musun,O'nun ibadetine,saldığı yola,yaşatmak istediği güzelliğe canı gönülden yürüyebiliyorsan en büyük mutluluk budur.
(Pir Zöhre Ana)

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.