You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Alevi Bektaşi İsimleri

Alevi Bektaşi İsimleri

Administrator
Alevi Bektaşi İsimleri
Alevi Bektaşi İsimler

Alevilerin genelde kullandığı isimleri paylaşmaktaki amacımız bilgi amaçlıdır, amaç bu olmasaydı burada işimiz olmazdı zaten.

Siz değerli üyelerimiz de Alevi isimleri paylaşabilirler. Anlamlarını da eklerseniz daha faydalı olur diye düşünüyorum...

İsim Anlamı
Ali 1. Yüce, ulu, yüksek.
Ali Haydar 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı.
Abidin İbadet edenlerZeyne'lAbidin'den kısaltma isim ad. Zeynelabidin: Hz. Ali'nin torunlarından biri, ibadet edenlerin ziyneti.
Adalet / 1. Hakka riayctkarlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk. 2. Haksızlıktan uzaklaşma. 3. Düzenli ve dengeli davranma. 4. Hakkaniyet.
Ahmet Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah'a şükreden
Aliye Yüce, yüksek, bir şeyin en yukarısı, tepesi (bkz. Ali).
Asım 1. Yasak, yanına yaklaşılamayan. 2. Günahtan, haram*dan çekinen. 3. İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Asım b. Umeyr: (749). İs*lam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı.
Asuman Gök, sema, felek. Asuman ile Zeycan hikayesinin erkek kahramanı. Doğu Anadolu'da yaygın olarak anlatılır. Erkek ve ka*dın adı olarak kullanılır.
Aycan İçi aydınlık
Aygül Ay'ın gülü.
Aylin Ay'a ait.
Aynur Ay ışığı.
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik.
Bedreddin 1. Din'in nuru, ışığı. 2. Dinin aydınlığı, dinde bilgelik. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Behiye Beha'dan güzel.
Bektaş 1. Akran. 2. Eş, müsavi Bektaşi: Hacı Bektaş Veli tarikatına mensubolan kişi, Horasan'da gelip Anadolu'ya yerleşen Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğu ileri sürülen tarikata mensup ilk zamanlan bilinmeyen bu tarikat, sonradan batıni bir hüviyet kazanmıştır.
Cafer 12 imamın 2.'ncisidır.
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili.
Cem 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan: Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (14591495).
Cemre 1. Ateş. 2. Kor halinde ateş. 3. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. 4. Hacıların Mina'da şeytan taşlaması. Küçük taş parçası. Arafat'ta hacıların şeytan taşlamaları.
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir.
Cevahir 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Cihan 1. Dünya, alem, kainat, yeryüzü, yerküresi. 2. Dünyada yaşayan insanların tümü. Cihan Ara Begüm: HintTürk hükümdarı Şahcihan ile adına Taç Mahal'in yapıldığı Mümtaz Mahal'in kızı. Dindarlığı ve ihlaslı oluşu sebebiyle "Zamanın Fatıması" olarak anıldı Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal.
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.
Döndü 1. Henüz evlenmemiş kız. 2. Örfte devamlı erkek çocuğu olan ailenin son doğan çocuğu kız olursa döndü adını koyarlardı.
Dursun Ali Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı.
Ekin 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2 Kültür.
Elif 1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık İki kelimeli isimler yapılabilir
Emrah Anadolu saz şairlerinden.
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs
Erkan 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 2. General ya da amiral aşamasındaki askerler. 3. Yol, yöntem, adet, usûl. 4. Temel esaslar. Rükünler, direkler.
Eylem 1. Eyleme işi, fiil, aksiyon. 2. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel.
Fatma Sütten kesme / Aslı Fatima
Ferhat Sevinç, neşe. (bkz. Ferhad). E
Fidan 1. Yeni yetişen körpe ağaç. 2. Fidan boylu: İnce uzun mütenasip.
Gülcan Gül gibi güzel, canlı Erk
Gülendam Gül endamlı, gül boylu, nazik, güzel endam.
Gülistan 1. Gül bahçesi, güllük. 2. Azerbaycan'da Karabağ bölgesinde bir mevki.
Gülsün Yaşam boyu yüzü hep gülsün anlamında
Gültekin Genç delikanlı, nazik.
Gülten Gül tenli, gül vücutlu.
Handan 1. Gülen, gülücü. 2. Güler yüzlü, sevimli.
Hasan Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)'nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur'an'da geçen kelimelerdendir.
Hasret 1. Ele geçirilemeyen veya elden kaçırılan bir nimete veya kıymetli şeye üzülüp yanmak. 2. İç çekme, inleme, üzüntü, iç sıkıntısı, keder, zahmet, eseflenme, özleyiş.
Haydar 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı. Erk
Hüseyin 1. Küçük sevgili. 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in torunu, Hz. Ali'nin oğlu.
İlkay Yeni ay, ayın ilk hali Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
İnan 1. Dizgin. 2. İdare etme, yürütme. 3. (Tür.) Bir kimse ya da şeyin doğruluğunu büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman.
İrfan 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
İsmail Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu. İbrahim (a.s.) O'nu Allah'a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir. Fakat Allah (c.c.) O'nu son anda Cebrail aracılığıyla durdurmuş ve bu imtihanı kazandığını bildirmiştir. İsmail (a.s.) Kur'an'da ismi geçen peygamberlerdendir ve babasıyla beraber Ka'be'yi inşa etmişlerdir.
Kamber . 1. Sadık dost, köle. 2. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Kemal 1. Olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik. 2. En yüksek değer, mükemmellik, değer baha. 3. Bilgi, fazilet.
Kurtuluş 1. Kurtulmak fiili, kurtulma. 2. Tehlike, sıkıntı, zorluk veya esaretten, istiladan kurtulmuş olma hali, halas, necat, reha, selamet. 3. İstanbul'da bir semt adı.
Mahir Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli.
Mansur 1. Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.
Mazlum 1. Zulüm görmüş. 2. Halim, selim, sakin, sessiz.
Mehmet Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed).
Muammer Ömür süren, yaşayan, yaşamış. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Muharrem 1. Tahrim olunmuş, haram kılınmış. 2. Kamer takviminin birinci ayı aşura ayı. Müslümanlıktan önce bu ayda savaşmak yasak olduğu için bu ad verilmiştir.
Muhlis Halis, katıksız. Dostluğu, samimiliği ve her hali içten gönülden olan.
Murat Amaç, maksat, istek
Murtaza 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah'ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan kişi Aliyyü'lMurtaza: Hz. Ali'nin lakabı.
Nazım Tanzim eden, düzenleyen. Sıra sıra, dizi dizi olan şey.
Niyazi Yalvarıcı, niyaz edici. Sevgili. Türk mutasavvıflarından birisi. 18. yy.'da yaşamıştır.
Nurcan Canlı, neşeli, hayat dolu.
Ozan 1. Şiir yazan, şair. Halk şairi. 2. Şakacı, tatlı, güzel konuşan
Önder Bir davada, fikri siyasi bir harekette önde giden, önayak olan, kitleyi idare eden kimse, lider, şef Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Özgür 1. Kendi kendine hareket etme, davranma karar verme gücü olan. 2. Tutuklu olmayan, hür. Başkasının kölesi olmayan. Bağımsız Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Özlem Yeniden görme, tekrar kavuşma arzusu, hasret tahassür. Bir şeye karşı duyulan istek, meyil.
Rıza Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme.
Sabahat Güzellik
Sadık sadık; 1 . doğru, gerçek. 2 . dostluğu ve bağlılığı içten olan, sadakatli
Sakine 1. Hareketsiz, kımıltısız, durgun. Sessiz. 2. Heyecanı veya kızgınlığı olmayan.
Salman Başıboş, serbest, özgür.
Savaş İki taraf teşkilat, ülke veya ülkeler topluluğu arasında meydana gelen silahlı vuruşma, cenk, muharebe, harb. Doğuş, kavga. Mücadele uğraş.
Seher Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı.
Selcan Coşkun, taşkın yaratılışlı kimse Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Sema 1. İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek. 4. Mevlevilikte musiki eşliğinde icra edilen dönme hareketi.
Serkan Soylu kan, başkan.
Serpil İyi geliş, büyü, güzelleş.
Sevcan Sevgili insan, sevimli Erkek ve kadın adı olarak kul*lanılır.
Sibel 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası. 3. Eski Türklerdeki bir tanrıça.
Sinan Mızrak, süngü vb. silahların sivri ucu.
Şafak Güneş doğmadan az önce ufukta beliren aydınlık Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Toprak 1. Yerkabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Tutku Güçlü istek ve coşku Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Ufuk 1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Ulaş Amacına eriş, isteğine kavuş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Umut Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Ümit Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Vedat Sevgi, dostluk.
Yalçın 1. Sarp. 2. Düz kaygan. 3. Parlak, cilalı.
Yaren Arkadaş, dost, yakın dost.
Yasemin Zeytingillerden, güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya sarı çiçek açan sarılgan ağaççık (jasminum).
Yazgülü Yazın açan gül.
Yeşim Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş.
Yılmaz Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı. E
Yiğit 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2. Delikanlı, genç, erkek. 3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse.
Yusuf 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti.
Zafer l. Amaca ulaşma, basan. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Zeynel Zeynelabidin adından kısalmış ad.
Zilan Kürtçe Kökenli Olup, Yeniden doğuş anlamına gelmektedir.
Zülfikar Hz. Muhammed’in ve Hz. Ali’nin İki Ağızlı Kılıcı, (Ünlü) Çatallı Kılıç

Kaynak: bebekisimleri. gen. tr
Administrator
Alevi Bektaşi İsimleri
Alevi Bektaşi İsimler arasına baktım da Hıdır'ı göremedim. Hıdır bazı yörelerde Hızır olarak ta söylenir.
Administrator
Alevi Bektaşi İsimleri
Alevilerin erkek çocuklarına verdiği isimlerden biri de '' Merdan'' dır. Mert , yiğit ve cesur anlamındadır. Şahı Merdan Hz. Ali'nin yüce sıfatlarından biridir.
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Alevi Bektaşi İsimleri
Alevi Bektaşi İsimleri

Bu isimler arasında Aşur da vardır.
Administrator
Alevi Bektaşi İsimleri
Alevilerde erkek çocuklarına verilen isimlerden biri de '' Seyyid Nesimi'' dir.
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Posting Freak
Alevi Bektaşi İsimleri
Alevi Bektaşi isimlerinden

nadir ismi pek sık duyulmamakla birlikte konulan isimlerdendir.

Nadir Baba'ya niyazımız olsun
Benden evvel ben oldum
Beni bende ben buldum
Sahralara indim durdum
Bana Ali dediler

Merdan idim dirildim
Her bedene verildim
Kırk Kapı dört makamda
Öldüm öldüm dirildim.

Mürşit Zöhre Ana..
Administrator
Alevi Bektaşi İsimleri
Malatya 'nın Arguvan ilçesi ve civarlarında en çok kullanılan Alevi isimleriden biri de '' Sultan'' dır..Bozan köyünde türbesi bulunan Ehlibeyt Erenlerinden Şah Sultan Ana 'ya olan inanç ve bağlılık bu durumun oluşmasında etkili olmuştur..Bu bölgede ismi Sultan olanların birçoğu ismini Şah Sultan'dan aldığını söyler ve o mübareğe niyaz eder...

Arap donunda gezen mor belikli Şah Sultan'a niyazımız olsun...
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.