You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Ak Saray’a ithal ağaç

Ak Saray’a ithal ağaç

Member
Ak Saray’a ithal ağaç
Ay so*nun*da açıl*ma*sı için gün sa*yan Ak Sa*ra*y’*da il*ginç bir ağaç dik*me gi*ri*şi*mi ya*şan*dı*ğı or*ta*ya çık*tı.Erdoğan’ın sarayı için Atatürk Orman Çiftliği’nde binlerce ağaç kestiler. Binayı ise ithal ağaçla süslediler. Ancak o ağaçlar tutmadı. Milletin parası çöpe gitti’Bin*ler*ce ağaç ke*si*le*rek in*şa edi*len Cum*hur*baş*kan*lı*ğı bi*na*sı*nın ko*ri*dor*la*rı*na it*hal ağaç di*kil*di. An*cak ağaç*lar bir tür*lü tut*ma*dı. Dev*le*t bin*ler*ce Eu*ro zarar etti’Ak Sa*ra*y’*da, yar*gı*nın ’SİT ala*nı*na ya*pıl*dı, ka*çak ya*pı yı*kıl*ma*lı*’ ka*ra*rı*na rağ*men son aşa*ma*ya ge*lin*di. Mus*ta*fa Ke*ma*l’*in ema*ne*ti Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ)  ya*pı*lan bi*na, 29 Eki*m’*de*ki Cum*hu*ri*yet Bay*ra*mı re*sep*si*yo*nu*’n*da res*men kul*la*nıl*ma*ya baş*la*na*cak. SÖZ*CÜ, 1 mil*yar TL’*den faz*la har*ca*ma ya*pı*lan saray hak*kın*da il*ginç bir ay*rın*tı*yı or*ta*ya çı*kar*dı.12. Cum*hur*baş*ka*nı Tayyip Er*do*ğan için yap*tı*rı*lan Ak Sa*ra*y’*ın, çev*re ve bah*çe dü*zen*le*me*sin*de yüz*ler*ce it*hal ağaç kul*la*nıl*dı. Bu ağaç*lar*dan bir bö*lü*mü bi*na içi*ne yer*leş*ti*ril*di. An*cak bu ağaç*lar tut*ma*dı. İlk de*ne*me*de ba*şa*rı*sız olu*nun*ca, ye*ni*den ağaç it*hal edil*di. İkin*ci ve üçün*cü denemede de ağaç*lar tut*ma*dı. Ça*re*siz ka*lan yö*ne*tim, it*hal ağaç fik*rin*den vaz*geç*ti, ağaç*lar sö*kül*dü. Söz ko*nu*su it*hal ağaç*la*rın ta*ne*si*nin 2-3 bin Eu*ro ol*du*ğu öğ*re*nil*di.Bi*na*nın ko*ri*dor*la*rı*na it*hal ağaç*lar ko*nul*du. Ağaçlar tutmadı. Bunun üzerine ikinci ve üçüncü kez ağaç alındı. An*cak ağaç*la*rın hiç*bi*ri Ak Sa*ra*y’*da ya*şa*ya*ma*dı ve çö*pe git*ti.
kaynak: sözcü

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.