PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Canlar Bir önerim var...!Zekai
31-03-2010, 11:17
Orman Bakanlığı Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünün her yıl yaptığı Ağaçlandırma için tahsis ettiği alanlar'da görüşmeler yapılarak yer isteyip Bizlerde Pir'imiz Adını vereceğimiz Bir Ağaçlandırma Sahası Yapabilirmiyiz.

Sizlerin Katılımı ve Pir'imizin evet demesi halinde yapalım mı ne dersiniz..!

Geçen yıl Hacıbektaş'ta Çilehanede Birileri yapmıştı sadece öneri anlamında söyledim Bizim Böyle Manevi değerlerimizin Olduğu yerlerde bu türlü bir çalışmalar yapılabilir.

Buradaki Katılıma göre Pir'imiz Zöhre Ana'ya soracağım.

Biliyorum büyük bir organizasyon gerektirebilir ama üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Zekai
31-03-2010, 11:38
Bu konuda ağaçlandırma müdürlüğünce bilgi amaçlı soru cevap bölümü var ordan alınan yazı

SORULARLA KISACA ÖZEL AĞAÇLANDIRMA……….

1-Özel Ağaçlandırma Nedir?

Bozuk vasıflı orman alanlarında ve boş orman topraklarında, Hazine arazilerinde, gerçek ve
tüzel kişilerin mülkiyetindeki alanlarda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan proje doğrultusunda her türlü faydalanma ve korumanın ilgilisi tarafından yapılan ağaçlandırmalara “özel ağaçlandırma” denir.

2-Kimler Özel Ağaçlandırma Yapabilir?

Köy Tüzel Kişilikleri,
Belde, İlçe, İl ve Büyükşehir Belediyeleri,
Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri,
Köye Hizmet Götürme Birlikleri,
Odalar, Dernekler, Vakıflar,
Her türlü ticari şirketler,
Gerçek kişiler,

Özel ağaçlandırma yapabilir. Özel ağaçlandırmayı hukuki ve teşvik yönünden gerçek kişi
olarak veya ticari şirket olarak yapmada herhangi bir fark yoktur.

3- Özel Ağaçlandırma Yapmak İçin Saha Temini Nasıl ve Nereden Yapılır?

Bakanlığımızda ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde potansiyel özel ağaçlandırma
sahalarının tespitine yönelik herhangi bir envanter mevcut değildir. Bu nedenle, gerek
Bakanlığımız tarafından ve gerekse Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından talep
sahiplerine özel ağaçlandırma yapılabilecek sahalar gösterilememektedir. Bununla birlikte
aday sahanın orman alanı veya hazine arazisi olup-olmadığı, orman alanı olması durumunda
hukuki, plan ve mülkiyet yönünden özel ağaçlandırmaya uygun olup-olmadığı gibi hususlarla ilgili olarak Orman İşletme Şeflikleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Orman Bölge
Müdürlüklerinden veya Milli Emlak Müdürlüğü’nün taşra teşkilatlarından bilgi alınabilir.

4- Özel Ağaçlandırma Yapmak İçin Nereye Başvurulmalı?

Özel Ağaçlandırma çalışması yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin;
Ormanlık alanlarda; müracaat sahasının yeri ve mevkisini gösteren harita (müracaat yerinin
işaretlendiği meşcere haritasının fotokopisi) veya kroki ile birlikte Orman İşletme Şefliği,
Orman İşletme Müdürlüğü veya Orman Bölge Müdürlüklerine,

Hazine arazilerinde, varsa sahanın mülkiyet belgesi veya krokisi ile birlikte illerde valiliklere,
ilçelerde kaymakamlıklara,

Sahipli arazilerde, müracaat sahasının tapu belgesi ve tapu müdürlüklerinden temin edilen
tapu çapı ve tapu kayıt örneği ile birlikte il çevre ve orman müdürlüklerine,
müracaat etmeleri gerekir.

Saha tahsisleri, ormanlık alanlarda Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Hazine
arazilerinde ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Tahsis belgeleri ile birlikte il
çevre ve orman müdürlüklerine müracaat edilir.

Her türlü mülkiyette yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında; projelendirme, kredi
ve hibe işlemleri il çevre ve orman müdürlükleri tarafından yürütülür.

5- Özel Ağaçlandırma Çalışmalarında Saha Büyüklüğü Ne Olmalıdır?

Özel ağaçlandırma çalışmalarında; ormanlık alanlarda ve sahipli arazilerde alt sınır 0,5 hektar
(5 dönüm), Hazine arazilerinde 2,0hektar (20 dönüm)’dır.
Üst sınır, tüm mülkiyetler için 300,0hektar (3000 dönüm)’dır.
Hazine arazilerinde, müracaat sahasının imar planı içerisinde “Ağaçlandırılacak Alan” olarak
ayrılan saha olması halinde alt sınır dikkate alınmaz.

Bir seferde en fazla 300,0hektar (3000 dönüm) sahada özel ağaçlandırma yapılabilir.

6- Hangi Türlerle Özel Ağaçlandırma Yapılabilir?

Orman alanlarında yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında; çam (fıstıkçamı, kızılçam,
karaçam) sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, çınar, kavak, okaliptüs,
ıhlamur, kayın, gürgen, ceviz, kestane, antepfıstığı, menengiç, sakız ağacı, harnup, kuşburnu, defne, alıç, badem, mahlep gibi orman ağacı türleri kullanılabilir. Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bu türlerin yanında zeytin de kullanılabilir. Özel ağaçlandırma çalışmalarında tek bir tür kullanılabileceği gibi birden fazla tür de kullanılarak karışık ormanlar kurulabilir.

Ayrıca, özel ağaçlandırma yapılan ana türün altında alt tür olarak kekik, biberiye, adaçayı,
böğürtlen, kardelen vb. tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin
verilebilir. Hazine ve sahipli arazilerde bunlarla birlikte tarımsal faaliyette de bulunulabilir.
Alt türler için saha tahsisi/kiralama yapılmaz.

Özel ağaçlandırma amacıyla saha tahsisi/kiralaması yapılan sahada aşı yapmaya uygun
türlerin bulunması halinde aşılama yapılarak özel imar-ihya çalışması da yapılabilir.

7-Özel Ağaçlandırmada Etüt ve Proje Yapımı

Özel ağaçlandırma amacıyla başvuru yapılan saha;

Orman alanında ise Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 49 yıllığına saha tahsisi yapılır.
Saha tahsisi, özel ağaçlandırma yapılan türün veya türlerin idare müddeti (biyolojik ömrü)
sonuna kadar uzatılır. Bu süre projede belirtilir.

Hazine arazilerinde ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve
kuruluşlarına, köy tüzel kişiliklerine ve belediyelere ön tahsis, diğer gerçek ve tüzel kişilere
ön izin verilir. Projeler il çevre ve orman müdürlüklerince onaylandıktan sonra kesin izin ve
tahsis yapılarak sözleşme imzalanır. İzin ve tahsis sözleşmeleri her 10 yılda bir yenilenir.
İzinler için Milli Emlak Genel Müdürlüğünce her yıl değişen kira bedeli alınır.(Örneğin; 2009
yılında kira bedeli türlere göre yıllık 1 dekar için 0,85–2,00 TL arasında değişmektedir.) Alt
tür için Milli Emlak Genel Müdürlüğünce ayrıca kira bedeli alınır.

Gerek ormanlık alanlarda gerekse Hazine arazilerinde tahsis edilen sahalar için kira vb.
herhangi bir ücret ödenmez.

İl çevre ve orman müdürlükleri, adına saha tahsisi yapılan gerçek ve tüzel kişilerden 90 güniçerisinde, Hazine arazilerindeki talepler içinde ön tahsis/izin süreleri içerisinde “Ormancılık Büroları”na projelerini hazırlatıp il müdürlüğüne teslim etmelerini ister.

Projeler, il çevre ve orman müdürlüklerince 15 gün içerisinde incelenir ve eksiklikler varsa
düzelttirilir. Projelerin il çevre ve orman müdürlükleri tarafından onaylanmasını müteakip
ormanlık alanlarda işletme müdürlükleri, Hazine arazilerinde ise Milli Emlak Şeflikleri
tarafından saha teslimi yapılarak idarece kabul edilebilir mazeret haricinde en geç bir yıl
içerisinde işe başlanır.

Sahipli arazilerde yapılan özel ağaçlandırma müracaatlarında da projeler yukarıda belirtilen
şartlarda müracaatçı tarafından “Ormancılık Büroları”na yaptırılır. Projenin il çevre ve orman müdürlüğünce onaylandığının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işe başlama zorunluluğu vardır.

Proje yapımında, toprak ve sulama suyu analizi ile proje yapım bedelleri müracaatçı
tarafından karşılanır.

8-Özel Ağaçlandırma Sahalarında Yapılaşma

Orman alanlarında yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında, projesinde belirtilmesi
kaydıyla üretim, bakım ve koruma amaçlı büyüklüğü 40m2’yi geçmeyecek şekilde sökülüp
takılabilir malzemelerden, 19 nolu özel ağaçlandırma tamiminde belirtilen tip projeye uygun
olarak hangar-depo yapılabilir. Ayrıca, konteynır-karavan konulmasına, toprak zemin üzerine polietilen vb. maddeler döşenerek su deposu, sulama ve yangın havuzu yapılmasına, su isale hattı, su kuyusu, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu tesisine izin verilebilir.

Hazine arazilerinde imar planı dışında bulunan yerlerde, proje sahası yatay alanının % 0,1’in
kadar, sahipli arazilerde ise proje sahası yatay alanının % 6’sına kadar ağaçlandırma, bakım,koruma ve üretim hizmetlerinde kullanılmak amacıyla yapılaşmaya izin verilebilir.
Özel ağaçlandırma sahalarında yapılacak tesislerin projede belirtilmesi gerekmektedir.
Projede belirtilmeyen tesislerin yapılabilmesi için proje revizyonu yapılmalıdır. Bu tesislerin
yapımı için herhangi bir kira bedeli alınmaz.

9- Özel Ağaçlandırma Sahalarından Elde Edilen Ürünler Kim Tarafından
Değerlendirilir?

Özel ağaçlandırma çalışmaları ile tesis edilen sahalar, özel ormancılık bürolarının yapacağı
amenajman planına göre işletilir. Proje süresi içerisinde elde edilen her türlü ürün (meyve,
odun, yaprak vb.) hak sahibi tarafından hiçbir izine tabi olmadan istenildiği gibi
değerlendirilir.

10- Özel Ağaçlandırma Çalışmalarının Denetimi Nasıl Yapılır?

Özel ağaçlandırma sahaları yılda en az bir kere il çevre ve orman müdürlüğü mühendislerince kontrol edilir.
Taahhüt senedi veya onaylı projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmediği tespitedilenler ile amaç dışı kullanımda bulunanlar il çevre ve orman müdürlüğünce uygun görülensüre sonuna kadar tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve amaç dışı kullanıma (ev yapmak, orman ağacı haricindeki türlerin dikilmesi vb.) son verilmesi için yazılı olarak ikaz edilir.
İkazın gereğini yerine getirmeyenlerin, (bu süre bir yılı geçemez) projeleri iptal edilir. Amaç
dışı kullanımlarda ikaz süresi hiçbir şekilde 30 günden fazla olmamalıdır.

11- Özel Ağaçlandırma Çalışmalarında Yapılan Teşvikler

Özel ağaçlandırma çalışmalarında köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere
kredi verilmektedir.

Hibe ve kredi verilen iş grupları şunlardır;

— Arazi hazırlığı(sahadaki istenmeyen örtünün temizlenmesi ve toprağın
sürülmesi)
— Dikim veya ekim bedeli,
— Fidan(aşılı-aşısız) veya tohum bedeli,
— Dikenli tel çit ihata bedeli,
— 3 yıllık bakım giderleri,
— Proje yapım bedeli,
— Canlandırma kesimi,
— Aşı kalemi veya göz aşı yapılması,

Hibe ve krediler, projede belirtilen işin miktarına göre Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu
Genel Müdürlüğü’nün birim fiyatları doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce tahsis edilir.
Hibe ve kredi ödemeleri, çalışma yapıldıktan sonra hakedişe göre yapılır. Bunun için hibe ve
kredi kullanacak gerçek ve tüzel kişilerin “Borç Senedi veya Gayrimenkul İpoteği” vermeleri
gerekir. Borçlanma senedinde iki muteber müşterek müteselsil kefil ve noter onayı aranır.
Kefillerin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olmaları gerekir.
12- Kredi Faiz Oranları Nelerdir?

Çam (fıstıkçamı, kızılçam, karaçam) sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç,çınar gibi asli orman ürünü veren türlerle yapılan özel ağaçlandırmalara verilen kredilerden faiz alınmaz. Verilen krediler otuzuncu (30) yılın ekim ayında bir defada anapara olarak geri alınır. Ceviz, kestane, antepfıstığı, mahlep, kavak, okaliptüs, badem ve harnup gibi hızlı gelişen ve daha ziyade meyvesinden faydalanılan türlerle yapılan özel ağaçlandırma çalışmaları için verilen kredilerden yıllık Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide biri oranında faiz alınır. Bu faiz oranı genel olarak % 1,5-2,0 arasındadır. Verilen krediler on beşinci (15) yılın ekim ayında faizi ile birlikte bir defada geri alınır.
Zeytin özel ağaçlandırmaları için hibe veya kredi verilmemektedir.

İptal edilen hibe veya krediler ise “yasal faizi” ile birlikte tahsil edilir.

13- Ceviz ve Badem Ağaçlandırmasına Verilebilecek Hibe veya Kredi Miktarı Nedir?

Arazinin meyiline, toprak yapısına, taşlılık durumuna, kullanılacak fidanın yaşına, ambalaj
durumuna ve fidanların aşılı olup olmadığına göre değişiklik göstermekle birlikte 2009 yılı
birim fiyatlarına göre;

1 Da. Badem ağaçlandırması(makineli) için verilebilecek hibe veya kredi:440 ile 500 TL.
1 Da. Badem ağaçlandırması(işçi) için verilebilecek hibe veya kredi: 345 ile 420 TL.
1 Da. Ceviz ağaçlandırması(makineli) için verilebilecek hibe veya kredi: 300 ile 420 TL.
1 Da. Ceviz ağaçlandırması(işçi) için verilebilecek hibe veya kredi: 220 ile 300 TL.
Arasında hibe veya kredi verilebilmektedir.

14- Özel Orman Fidanlığı Çalışmaları

Özel orman fidanlıkları hazine ve sahipli arazilerde yapılabilmektedir. Özel orman fidanlığı
kurulacak saha 0,2 hektar (2,0dekar)’dan küçük olamaz.

Hazine arazilerinde özel orman fidanlığı kurulmak istenmesi halinde talep sahasına ait kroki
ile birlikte illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara müracaat edilir. İlgilisi tarafından,
Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden ön izin alındıktan sonra ön izin süresi içerisinde
“ormancılık büroları” fidanlık projeleri yaptırılır.

Sahipli arazilerde özel orman fidanlığı kurulmak istenmesi halinde talep sahasına ait tapu,
tapu çapı veya tapuya uygun kroki ve tapu kayıt örneği ile birlikte il çevre orman
müdürlüklerine müracaat edilerek ilgilisi tarafından “ormancılık büroları”na fidanlık projesi
yaptırılır.

Projelerin il müdürlüklerince onayını müteakip kredi talebinde bulunulabilir. Özel orman
fidanlıkları için hibe yapılmamaktadır.

Özel orman fidanlıklarında kredi verilebilecek iş grupları şunlardır;

- Dikenli tel çit ihata bedeli,
- Drenaj, tesviye, sera tesisi,
- Dış mekân sulama tesisatının kurulması,
- Yetiştirme ortamı,
- Toprak işçiliği,
- Üretim materyali,
- Üretim işçiliği,
- 3 yıllık bakım,
- Yetiştirme kabı veya ortamı,

Krediler, projede belirtilen işin miktarına göre Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel
Müdürlüğü’nün birim fiyatları doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce tahsis edilir.
Özel orman fidanlıklarında üretilen fidanların %70’inin orman ağacı olması zorunludur. En
fazla %30’unun orman dışı orman ürünü veren türler veya süs bitkisi olabilir. 2009 yılı
itibariyle özel orman fidanlıklarına azami 100.000 TL. Kredi verilmektedir. Verilen
kredilerden yıllık Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme
tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide biri oranında faiz alınır. Bu faiz
oranı genel olarak % 1,5–2,0 arasındadır. Verilen krediler yedinci (7) yılın ekim ayında faizi
ile birlikte bir defada geri alınır.

15- Özel Ağaçlandırma Çalışmalarına Ait Yürürlükteki Mevzuatlar

Özel ağaçlandırma çalışmalarının yürürlükte olan mevzuatları; Ağaçlandırma Yönetmeliği, 19
nolu Özel Ağaçlandırma Tamimi ve Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar olup Genel Müdürlüğümüzün ağ sayfasında
(..:: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü ::.. ([Only Registered Users Can See Links])) mevzuat kısmında bulabilirsiniz.

Arslan Ali
31-03-2010, 11:41
abi çok güzel ve anlamlı bir proje. Pir destur verirse böyle bir organizasyona eminimki tüm canlar destek verecektir.Pir için yapılan her türlü faydalı işlerde maddi manevi yanındayız...

HÜSEYIN150
31-03-2010, 12:06
Pirimizin adını heryerde duyurmak güzeldir. Hele birde böyle bir projede daha da güzel olur. Ancak Pirim doğrusunu bilir. Hayırlısı olsun.

gültenilik
31-03-2010, 13:39
Hayirlisi olur inşallah bir ağaç yetişmesi demek vatana bir soluk
vermek demektir.

Pirim destur verirse hele de bir de pirimin adiyla bir ormanin
hayali bile çok güzel.

Taktir yüce pirimin.

mehmeni60
31-03-2010, 17:01
:Ah ne mutlu PİR'imin desturu ile bir fidan dikmek değil bin fidan dikelim Arkadaşlar emeğinize sağlık Alınızla bin yaşayın. PİR'im için kanımın son damlasına kadar feda olsun çünkü bu güzellikler ŞAHIMERDANI'ımın hakkı

.

idil
31-03-2010, 17:56
Çok güzel bir fikir Zekai abi Pirim destur verirse bizlerde elimizden geleni yaparız.

donanma44
31-03-2010, 18:38
Zekai abi 10 numara bir fikir. Teşekkür ederim.Eğer Pirim kabul ederse biz her zaman hazırız.Umarım gerçekleşir.Bu arada babam orman muh.memuru Ağaç konusunda elinden geleni yapar.

esen doğan
31-03-2010, 19:38
Pirim destur verirse çok güzel olur.Bizimde bir dikili ağacımız olur. Elimizden geldiğince maddi manevi yardımcı oluruz.

yaseminkayaalp
31-03-2010, 21:38
çok güzel bir fikir bence de. Anamın adını her yerde duymak isteriz.

Hür_Şehit
31-03-2010, 22:10
Abi
Çok anlamlı bir proje olmuş, canı gönülden katıyorum, hatta orman bakanlığında ağaçlandırmada , genel müdürlükte çok yakınlarım çalışmaktadır, gerekirse Hemen ankaraya gelebilir Görüşmeleri yapabiliriz

adgan
31-03-2010, 22:55
Zekai Abi süper bir fikir. Hatta yanlızca Ankara'ya değil, diğer illere de aynı uygulamayı yapmak lazım...

Bir an önce Pirimize danışmak lazım...

VAHiT
01-04-2010, 01:17
Pirim destur verirse böyle bir cali$manin icerisinde olmaktan büyük mutluluk duyarim.Cok güzel bir fikir Zekai abi.Umarim en kissa zamanda sonuclanir......

Y O L C U
01-04-2010, 01:41
Orman Bakanlığı Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünün her yıl yaptığı Ağaçlandırma için tahsis ettiği alanlar'da görüşmeler yapılarak yer isteyip Bizlerde Pir'imiz Adını vereceğimiz Bir Ağaçlandırma Sahası Yapabilirmiyiz.

Sizlerin Katılımı ve Pir'imizin evet demesi halinde yapalım mı ne dersiniz..!

Geçen yıl Hacıbektaş'ta Çilehanede Birileri yapmıştı sadece öneri anlamında söyledim Bizim Böyle Manevi değerlerimizin Olduğu yerlerde bu türlü bir çalışmalar yapılabilir.

Buradaki Katılıma göre Pir'imiz Zöhre Ana'ya soracağım.

Biliyorum büyük bir organizasyon gerektirebilir ama üstesinden geleceğimize inanıyorum.


Evet güzel fikir, yanlız Bu agaçladırmamın , sonsuza kadar kalması için ,bir Öneri de benden .
Her hangi bir yere, Pirimizin Adına tikildiyi zaman. Acaba bu zamanın insanları,bu agaçlara nekadar zarar verir orasını bilmemiz bıraz zor, onun için,
Bu agaçları ,Türbelerin Çevresine dikilse, birer bahçe şeklinde, o zaman, insanlar tarafından fasla zarar verilmeyeceyine inanmakdayım . ve bu Türbeler ziyaret edildikleri zaman , daha büyük deyeri olacagına ınanmakdayım .

canan 58
01-04-2010, 02:56
:ok:arkadasim cok guzel fikir eger pirimiz destur verirse kesinlikle hepimiz variz... konu pirimse zaten hic dusunmeden varim....o bizim icin neler yapiyo ,,,boyle biseyde katkimiz olursa cok sevinirim... az cok kucuk buyuk birlik oldukca yikilmayiz..allah allah.. hayirlisi olsun insallah..