Gösterilen Sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Seferberlik ve savaş hali tüzüğü ..

 1. #1
  Forumla Özdeşleşmiş Y O L C U - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28-03-2008
  Bulunduğu Yer
  Türkıye
  Mesajlar
  4.705
  Ettiği Teşekkür
  137
  19 mesaja 24 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  41

  Standart Seferberlik ve savaş hali tüzüğü ..

  2 Haziran 2007 CUMARTESİ
  Resmî Gazete
  Sayı : 26540
  TÜZÜK
  Karar Sayısı : 2007/12105
  Ekli “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı A. BABACAN M.AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı F. KASIRGA M. V.GÖNÜL O. GÜNEŞ K. UNAKITAN Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı H. ÇELİK F. N. ÖZAK R.AKDAĞ İ. YILMAZ Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı M. M. EKER M. BAŞESGİOĞLU A. COŞKUN Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı M.H.GÜLER A. KOÇ O. PEPE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı


  SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR TÜZÜK


  MADDE 1 – 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (O) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


  "O) Özel çağrı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu maksatla belirlenen nitelikli birlik ve kurumlarının tamamının veya bir kısmının, gerginlik ve buhran dönemlerinde seferî teşkilât ve kadro seviyesine çıkarılması ve harekât süresince bu seviyeyi korumaları için gerekli personel ve lojistik desteği sağlamak üzere gizli veya açık olarak yapılacak çağrı,"  MADDE 2 – Aynı Tüzüğün 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "Açık duyurularda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyurunun tarih ve saati, yükümlülerin çağrılması için yapılan ilanın tarih ve saatidir. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
  Gizli duyurularda tebligatın yükümlüye veya ailesine tebliğ edileceği adreste kimse bulunamadığı veya tebellüğden imtina edildiği durumlarda tebligatın ilgili kamu görevlilerine yapıldığını gösteren ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih ve saat, yükümlülerin çağrılması için yapılan ilanın tarih ve saatidir. Sefer görev emri verilmiş yükümlülerden yabancı memleketlerde bulunanların çağrılması için yapılan ilanın tarih ve saati, çağrılmaları için elçilik veya konsolosluklarca gazeteler vasıtasıyla yapılacak ilanın yayınlanmasını takip eden günün ilk saatidir. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
  Yukarıda belirtilen esaslar özel çağrı uygulamasında da geçerlidir."

  MADDE 3 – Aynı Tüzüğün 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 44 – Barış döneminde alınan millî müdafaa mükellefiyeti kararlarının uygulanmasına Bakanlar Kurulu kararının ilanıyla, seferberlik ve savaş hallerinde alınan mükellefiyet kararlarının uygulanmasına kararın tebliğinden sonra başlanır."


  MADDE 4 –
  Aynı Tüzüğün 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabi olan araçlardan arazi vitesi olmayan otomobiller, zirai traktörler ve motorlu bisikletler dışındaki araçların kayıtları, trafik tescil şube veya bürolarınca kayda alındıktan sonra araca ait bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü kanalıyla, manyetik ortamda, her ayın ilk haftasında, toplu olarak Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Milli Savunma Bakanlığınca, Silâhlı Kuvvetler ihtiyacına elverişli olanlara sefer görev emri düzenlenir. Sefer görevi verilmeyen araçlardan gerekli görülenlere mülkî idare amirlerince sivil savunma ve diğer kamu hizmetleri için görev verilebilir."


  MADDE 5 –
  Aynı Tüzüğün 48 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "Ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odaları, kaynak defterlerine göre düzenledikleri iş makineleri sicil fişlerini ve bunlardaki değişiklikleri, her ayın ilk üç günü içinde Milli Savunma Bakanlığına gönderirler.

  "
  MADDE 6 – Aynı Tüzüğün 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Liman başkanlıklarında kayıtlı bulunan deniz taşıt araçlarının sicil fişleri Denizcilik Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan hava taşıt araçlarının sicil fişleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilir."


  MADDE 7 – Aynı Tüzüğün 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 50 – Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununa göre il ve ilçelerde trafiğe kayıtlı kara taşıt araçları trafik tescil şube müdürlüğü ve bürolarınca, iş makineleri ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarınca, deniz taşıt araçları liman başkanlıklarınca, hava taşıt araçları Ulaştırma Bakanlığınca sayımları yapılarak her yıl Ekim ayında üç nüsha olarak hazırlanacak sayım listelerinin bir sureti Milli Savunma Bakanlığına, bir sureti il sivil savunma müdürlüklerine gönderilir, bir nüshası kendilerinde alıkonulur.

  "
  MADDE 8 – Aynı Tüzüğün 53 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tebliğ edilen sefer görev emrinin bir nüshası, devamlı olarak araçta bulundurulmak üzere araç sahibine verilir. Bir nüshası il sivil savunma müdürlüğünce dosyasında saklanır. Diğer iki nüshası da Milli Savunma Bakanlığına gönderilir."


  MADDE 9 –
  Aynı Tüzüğün 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "Araçların getirilmesi ile ilgili duyuru işlemleri, gizli veya açık olarak yapılabilir."


  MADDE 10 – Aynı Tüzüğün 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Arazi vitesi olmayan otomobiller, zirai traktörler ve motorlu bisikletler dışındaki her cins aracın fennî muayeneleri yapılırken, aracın sefer görev emri belgelerinin kontrol edilmesinden fennî muayeneyi yapan makamlar sorumludur. Taşıt sefer görev emri verildiği halde tatbikat çağrısına uymayan veya adresinde bulunmayan taşıtların sefer görev emri il sivil savunma müdürlüğüne iade edilir. İl sivil savunma müdürlüğü tarafından tebliğ edilemeyen araç sefer görev emri listeleri tüm fennî muayene istasyonlarına bildirilmek üzere bu istasyonlardan sorumlu Bakanlığa gönderilir ve Milli Savunma Bakanlığına bilgi verilir. Bu tür araçların muayenesi yapılmaz."


  MADDE 11 – Aynı Tüzüğün 61 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Özel nakliyat ve inşaat firmalarının, araç, bina, personel ve benzeri olanaklarıyla bunlarda meydana gelecek değişiklikler; inşaat firmaları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, nakliyat firmalarından karayolu ve havayolu özel nakliyat firmaları için Ulaştırma Bakanlığı, denizyolu özel nakliyat firmaları için Denizcilik Müsteşarlığınca kaynak saptamaları yapılarak Milli Savunma Bakanlığına bildirilir."


  MADDE 12 –
  Aynı Tüzüğün 62 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile (B) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "Milli Savunma Bakanlığı ve millî müdafaa mükellefiyeti komisyonlarınca sefer görev emri düzenlenen ve tebliğ olunan taşıtların, el ve yer değiştirmesi veya herhangi bir nedenle aracın elden çıkması halinde, aşağıdaki işlemler yapılır:" "1) Trafikte kaydı olmayan iş makinelerinin aynı il içerisinde satılması veya başka nedenlerle el değiştirmesi halinde, araç sefer görev emri, yeni sahibine imzası karşılığında verilir. Durum yeni sahibi tarafından aracın kayıtlı olduğu odaya bildirilir. Aracın kaydını tutan oda, yeni sahibini ve açık adresini sefer görev emrine yazarak il sivil savunma müdürlüğüne bildirir ve il kayıtlarında gerekli değişiklikleri yaparak Milli Savunma Bakanlığına bilgi verir. İş makinesinin başka bir ile nakli halinde, durum, aracın ayrıldığı oda tarafından il sivil savunma müdürlüğüne, buradan da sefer görev emrinin iptal edilip edilmeyeceğine karar verilmek üzere Milli Savunma Bakanlığına bildirilir." "3) Mükellefiyet, aracı elinde bulunduran son sahibi üzerinde devam eder. Herhangi bir nedenle trafikten çıkarılan veya evsafı değişen araçlara ilişkin bilgiler, araç sahibi tarafından il sivil savunma müdürlüğüne bildirilir. Bu bilgiler Milli Savunma Bakanlığına ulaştırılır ve sefer görev emri iptal edilir."


  MADDE 13 –
  Aynı Tüzüğün 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (G) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "G) Yedek personele muvazzaflık döneminde yetiştirildiği sınıf ve branşlarıyla ilgili niteliklerine uygun sefer görevi verilmesi göz önünde bulundurulur. İhtiyaç duyulduğunda yedek personele sivil hayattaki mesleklerine ve/veya tahsillerine göre de sefer görevi verilebilir. Bununla ilgili esas ve usuller Yönergede belirlenir."


  MADDE 14 –
  Aynı Tüzüğün 76 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "Sefer tertibine alınarak birlik ve kurumlara dağıtımı ismen yapılan subay, astsubay, erbaş ve erler için sefer görev emri Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenir."


  MADDE 15 –
  Aynı Tüzüğün 77 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "Subay ve astsubaylar için hazırlanan sefer görev emirleri, birlik, kurum ve askerlik şubelerine gönderilir. Birlik komutanlıkları, kurum amirlikleri veya askerlik şube başkanlıklarınca sefer görev emirleri yükümlüye, ilgili mevzuata göre tebliğ edilir ve bir kopyası kendisine verilir." "Çeşitli nedenlerle, birlik veya kurumlarca tebliğ edilemeyen sefer görev emirleri, askerlik şubelerine gönderilir. Birlik ve kurumlarca tebliğ edilemeyen subay sefer görev emirleri ile askerlik şubeleri tarafından tebliğ edilemeyen subay ve astsubay sefer görev emirleri bilahare askerlik şubelerince tahsis makamına iade edilir."  MADDE 16 – Aynı Tüzüğün 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Tatbikat ve eğitimlerin süresi en çok 45 gündür. Bu süre, Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabilir. Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş olan seferberlik tatbikat ve eğitim süresinin üçte birine ve daha fazlasına yasal bir nedenle katılamayanların eksik olan hizmet süreleri tamamlattırılır. Bununla ilgili esaslar Yönergeyle belirlenir. Yükümlülerin suç teşkil eden eylemleri nedeniyle eksik olan hizmet süreleri ise ayrıca tamamlattırılır." "Tatbikat ve eğitim amacıyla silâh altına alınacak yedek personel, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi halinde, silâh altında bulundukları süre içerisinde gerçekleşebilecek olan uluslararası askeri eğitim, atış ve spor faaliyetlerine katılabilirler."  MADDE 17 –
  Aynı Tüzüğünün 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (D), (E), (F), (G) ve (H) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (İ) ve (J) bentleri madde metninden çıkarılmıştır.
  "D) Seferberlik ve savaş hallerinde; Silahlı Kuvvetlerle halkın ihtiyaçlarını karşılayan ve faaliyetlerinin aksaması genel hayatı olumsuz yönde etkileyecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan yedek personelden sefer görev emri olanların erteleme işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşların teklif etmesi halinde Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığınca yapılır. E) Yaş sınırı içindeki yedek personelin erteleme işlemi yapılırken doğum tarihi önce olanlardan başlanarak doğum tarihi sonra olanlara doğru inilir. F) Seferberliğin ve savaş halinin ilanından itibaren en az üç ay önce asil veya vekil olarak görevlendirilmiş personelin ertelemesi geçerli sayılır. G) Seferberlik ve savaş halinde yedek personel ertelemesi en çok iki aya kadar geçerlidir. Ancak, bu sürenin içinde veya sonunda, Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi halinde, Milli Savunma Bakanlığı önerisiyle Bakanlar Kurulunca (B) bendinde yazılı personel dışında kalan diğer ertelemeler kısıtlanabilir, kaldırılabilir veya uzatılabilir. H) Seferberlik ve savaş halinin devamı süresince, ertelenen personelden gerekli görülenlerin silah altına alınması, ertelilik durumlarının uzatılması veya başka yerlerde görevlendirilmesi, Genelkurmay Başkanlığının gerek göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakanlığının önerisiyle Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır."  MADDE 18 – Aynı Tüzüğün 101 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Personel erteleme işlemlerinde usul
  MADDE 101 – Personel erteleme işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır:
  A) Personel erteleme işlemlerinde; kurum ve kuruluşlar barış döneminde yapacakları hazırlıklar kapsamında erteli personelin yerine, öncelikle kadın, askerliğe elverişli olmayan, yaş sınırı dışına çıkan ve kanunda yazılı yaş sınırı içi Sefer Görev Emirsiz personel temin etmekten sorumludur. B) Yedek subay, yedek astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erlerden yaş sınırı içinde bulunanlar için Sefer Görev Emirli olmaları halinde, çalışmakta olduğu kurum, kuruluş ve işyerlerince her kişi için düzenlenen erteleme teklif formu, yetkililerin onayını müteakip, Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilir. Değişiklikler de aynı usulle bildirilir. Bundan sonraki işlemler Erteleme Yönergesinde açıklanır. C) 99 uncu maddenin birinci fıkrasının (B) bendinde yazılı personelden yaş sınırı içinde ve Sefer Görev Emirli olmaları halinde her biri için düzenlenecek erteleme teklif formu, ilgili kurum, kuruluş ve işyeri yetkilisi onayını müteakip Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilir.
  Erteli personel her yıl yedeklik yoklamasını yaptırır."  MADDE 19 –
  Aynı Tüzüğün 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "MADDE 102 –
  Ertelenen yedek personelin görev yerinden ayrılması halinde, erteleme iptal formu düzenlenerek kurum, kuruluş ve işyerlerince en geç bir ay içinde Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilir."


  MADDE 20 – Aynı Tüzüğün 100 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


  MADDE 21 –
  Aynı Tüzüğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  "GEÇİCİ MADDE 3 –
  Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesini müteakip, Bakanlar Kurulunca onaylanmış olan Kadro Erteleme Öneri Çizelgeleri iptal edilmiş sayılır.  "
  MADDE 22 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


  MADDE 23 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Tüm forumdan rastgele konular:

  • » Elinin körü!
  • » Alevinin ibadetine sen mi karar...
  • » "Seçimler yeni bir umut sayfası...
  • » Akit TV için Yargıtay da harekete geçti
  • » Yumurtadan Civcive
  • » Facebook Sayfamız
  • » Çanakkale Savaşi Sirasinda Görev Yapmiş...
  • » Sivas Katliami Belgeseli
  • » Rusya'nın Davosu'nu Türk şirketi inşa...
  • » İHD, YSK kararının değişmesi için...

  Aynı kategoriden rastgele konular:

  • » Askerİ Yasak BÖlgeler Ve GÜvenlİk...
  • » Harp Akademİlerİ Kanunu
  • » ÇeŞİtlİ Kanunlarda DeĞİŞİklİk...
  • » Aİlenİn Korunmasina Daİr Kanun
  • » Harİta Genel KomutanliĞi Kanunu
  • » Hazİne MÜsteŞarliĞi İle DiŞ Tİcaret...
  • » Gayrİmenkul Kİralari Hakkinda Kanun
  • » Denİz Tİcaret Fİlosunun GelİŞtİrİlmesİ...
  • » ! Ev işi yoksa tazminat ????????
  • » Genelkurmay BaŞkaninin GÖrev Ve...
  Konu Y O L C U tarafından (13-02-2016 Saat 20:55 ) değiştirilmiştir.


  ON İKİ İMAMLAR.

  *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
  10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
  11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
  12. KIRKLAR DERGAHA


  *** *** *** *** **** *** *** *** **** ***

 2. #2
  Y A S A K L I
  Üyelik Tarihi
  04-09-2015
  Bulunduğu Yer
  Adana
  Yaş
  37
  Mesajlar
  63
  Ettiği Teşekkür
  2
  0 mesaja 0 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Ellerinize sağlık Allah razı olsun.

Konu Bilgileri

Bu konuyu görüntüleyenler

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

HAK SAHİPLERİNE ve YASAL MAKAMLARA Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, [email protected] mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Ayrıca, mahkemelerden talep gelmesi halinde hukuka aykırı içerik üreten ve hukuka aykırı paylaşımda bulunan üyelerin tespiti için gerekli teknik veriler sağlanacaktır.