KALKEDON YAYINEVİNDEN YENİ ÇIKAN BİR KİTAP AYNI YAYINEVİNDEN KİTAPLARI YAYIMLANAN ERDOĞAN ÇINAR’I YALANLAMAKTADIR


Ermenistan Samosata’sının Mananalis köyü ve çevresi Maniheistti. Bu köyde Constantine adlı bir Ermeni doğdu. Konstantine büyüdüğünde Suriye’den gelen bir mahkum, papaz yardımcısı tarafından köyünde ziyaret edildi. Erdoğan Çınar adlı kişi Suriye’den gelen bu mahkuma Draconus adını takmış ve kitaplarında “Pir Draconus” adıyla Alevileri kandırmıştı. (Gizli Bir Alevi Efsanesi s. 150)
Oysa yakın zamanda Erdoğan Çınar’ın kitaplarını basan Kalkedon Yayınevi Erdoğan Çınar’ın İngilizcesinden alıntılar yaparken tahrif ettiği kitabı Türkçede yayımladı. Kitapta 9. yüzyılda Bizans’tan bölgeye gönderilen Peter of Sicily’nin notlarından şunlar aktarılıyor:


“94. Heraklitos’un torunu imparator Konstantinos döneminde, Ermenista’daki Samosata’da, Mananalis adlı bir köyde Konstantinos isimli bir Ermeni doğdu. Bu köy bugün bile Maniheistleri barındırmaktadır.


95. Bu adam, Suriye’den evine dönerken Mananalis’ten geçen bir mahkumu, bir papaz yardımcısını bir süreliğine evinde ağırladı. Bu bilgiye uzun araştırmalar sonucunda ulaştık. Mahkum Suriye’den dönerken yanında iki kitap getirmişti. Biri Kutsal İncil, diğeri ise Havariler Kitabı idi. Bu kitapları konukseverliğinin karşılığında Konstantinos’a hediye etti.” (Yayına Hazırlayanlar Janet Hamilton-Bernard Hamilton-Barış Baysal, Bizanslı Heretiklerin Tarihi, Mart 2010 İstanbul, s. 108)
Erdoğan Çınar adlı kişi ise Suriye’den gelen yardımcı papazı “Pir” yaptıktan sonra kitabında şu anlatımlarda bulunuyordu:


“Draconus inançlarından dolayı Bizanslılar tarafından mahkum edilmiş, uzun yıllar Suriye’de tutuklu kaldıktan sonra bir yolunu bularak zindandan kurtulmuş, köyüne dönerken yol üstünde Palu’ya uğramıştı. Draconus’un Palu’da olduğu haberini duyan Silvanus, ünlü mürşitin ziyaretine gitti. Yaz sonuydu. Silvanus Palu’da Pir Draconus’un huzuruna çıktı, niyaz aldı. Draconus uzun sürmüş ağır tutukluluk yıllarının ağırlığıyla yorgun ve ihtiyardı. Silvanus onun yanında kaldı.” (Kayıp Bir Alevi Efsanesi, Erdoğan Çınar, s. 150)


Burada müthiş bir yalan, saptırma ve tahrifat var. Çünkü Suriye’den gelen papaz yardımcısı ile konuşan kişi henüz Silvanus adını almamış Constantine’dir. Görüşme de Palu’da değil, Mananalis adlı Ermeni köyünde gerçekleşmiştir.
Erdoğan Çınar yalan ve tahrifatlarına devam ediyor:


“Draconus Mananalis’teki uzun misafirliği süresince Silvanus’a el verdi, onun eksiklerini tamamladı, ona yolun sırlarını ve erkanın işleyişini anlattı. Silvanus ve Draconus uzun kış geceleri boyunca yolun etrafını saran cendereden nasıl kurtarılabileceği, erkanın nasıl daha korunaklı biçimde yeniden kurulabileceği üzerine uzun dost sohbetleri ettiler.” (Kayıp Bir Alevi Efsanesi, s. 151)
Bu kadar tahrifatı bir kişinin nasıl yaptığını insanın aklı almıyor.
Erdoğan Çınar adlı kişi yazmaya devam ediyor:


“Başına kötü bir hal gelmeden, ecel gelip onu bulmadan köyüne dönüp kavmi-kardeşi, dostu-arkadaşı, müridi-talibi ile kavuşmak istedi. Hazırlığını yaptı, herkesten helalliğini aldı. Denklerini bağlarken heybesinden iki el yazması kitap çıkardı, Silvanus’a uzattı.
-Öyle yap ki bu kitapların içindekiler kaybolmasınlar, zaya gitmesinler dedi.
Silvanus kitapları sırasıyla önce kalbinin üzerine sonra dudaklarına götürdü, öptü ardından ikisini de heybesine koydu. …


Dracous’un Silvanus’a emanet ettiği iki el yazması kitaptan biri ‘Kudret’ (Dynasis) kitabıydı. İkinci kitap erkanın işleyişi üzerineydi. Silvanus kalan ömründe bu kitapları yanından hiç ayırmadı.” (Kayıp Bir Alevi Efsanesi, s. 152)


Erdoğan Çınar bir taraftan tahrifat yaparken diğer taraftan da uyduruyor. Çünkü henüz Silvanus takma adını almamış olan Constantine’e Suriye’den gelen papaz yardımcısının getirdiği kitaplardan birisi Dynasis değildir. Getirdiği kitaplar şunlardır: “95. Bu adam, Suriye’den evine dönerken Mananalis’ten geçen bir mahkumu, bir papaz yardımcısını bir süreliğine evinde ağırladı. Bu bilgiye uzun araştırmalar sonucunda ulaştık. Mahkum Suriye’den dönerken yanında iki kitap getirmişti. Biri Kutsal İncil, diğeri ise Havariler Kitabı idi. Bu kitapları konukseverliğinin karşılığında Konstantinos’a hediye etti.” (Yayına Hazırlayanlar Janet Hamilton-Bernard Hamilton-Barış Baysal, Bizanslı Heretiklerin Tarihi, Mart 2010 İstanbul, s. 108)
Erdoğan Çınar adlı kişi “Kutsal İncil” ve “Havarilerin Kitabı”nı Aleviliği anlatan kitaplar olarak sunuyor. Tahrifat da yapıyor. Bizanslı Heretiklerin Tarihi kitabının 146. sayfasında yer alan “10. Bu adamların öğretisini ve İncil’e karşıt olarak yazılmış Kudret (Dynamis) adlı kitabı kabul edenlere lanet olsun” cümlesini alıyor, Suriye’den gelen papaz yardımcısının getirdiği kitaplardan biri olarak sunuyor.


Erdoğan Çınar adlı kişi, bu tahrifatların, yalanların hesabını Alevilere ve bilim çevrelerine mutlaka verecektir.


SİLVANUS’UN GERÇEK ADI BİLİNMİYORMUŞ


Erdoğan Çınar şunları söylemişti:
“Silvanus sözcüğü ‘orman halkından olan (ağaç eri)’ anlamını taşıyan Latince bir kelimedir. Bu isim 680 yılında Sivas’ta katledilen ‘Pir’in asıl adı değildi. Pir Silvanus bu ismi Alevi sözlü geleneğinin başlatıldığı ve kurumlaştırıldığı Cibossa (Sivas) Alevi ocağını kurduktan sonra aldı. Pir Silvanus (Master of The Wood) çok daha eski bir geçmişte Anadolu’da yaşamış orman halkı ve tahtacılar tarafından büyük üstat ve mürşit olarak kabul edilmiş kadim bir yol ulusunun adıdır.” (Erdoğan Çınar, Kayıp Bir Alevi Efsanesi, Kalkedon Yayınları, Nisan 2007 İstanbul, s. 159)
Erdoğan Çınar’ın “Pir” dediği kişinin Konstantine olduğu yukarıdaki anlatımla sabittir. Kibossa da Sivas değildir. Erdoğan Çınar, Konstantine Silvanus’u, Pir Sultan Abdal yapabilmek için bile bile Kibossa’nın Sivas olduğu yalanını söylüyor. Konstantine Silvanus, Sivas’a, Yıldız Dağı’na hiç gitmemiştir. Orada kilise kurmamıştır.


Orijinal kitapta şöyle anlatılmaktadır:


“101. Ardından, aynı zamanda Salo-anous olarak da bilinen bu Konstantinos,, Mananalis’i terk etti ve kendisinin Paul’un mektuplarında geçen ve inançlı bir yoldaş olarak Makedonya’ya gönderilen Silvanus olduğunu öne sürerek Kolonea’nın kasabası Kibossa’da yaşamaya başladı. Takipçilerine daha önce bahsettiğimiz mahkum papaz yardımcısından aldığı havariler kitabını gösteriyor ve şöyle diyordu: ‘Siz Makedonyalılar’sınız ve ben size Paul tarafından gönderildim.’ Bunu, St Paul’un şahadetinden 600 yıl sonra, daha önce belirttiğim gibi Haraklios’un torunu Konstantinas döneminde söylüyordu.” (Bizanslı Heretiklerin Tarihi, s. 110)
Orijinal metindeki “You are the Macedonians and I am Silvanus sent to you by Paul.” cümlesini “Siz Makedonyalılar’sınız ve ben size Paul tarafından gönderildim.” diye çeviren kitabın çevirmenine de dikkat etmek gerekiyor.
Konu artık anlaşılmış olmalıdır. Erdoğan Çınar adlı kişi daha sonra Silvanus adını alan Konstantine’in gerçek adını saklamıştır. Silvanus’u ise “Pir Silvanus (Master of The Wood) çok daha eski bir geçmişte Anadolu’da yaşamış orman halkı ve tahtacılar tarafından büyük üstat ve mürşit olarak kabul edilmiş kadim bir yol ulusunun adıdır” diyerek St Paul’ün ulu bir yol kurduğunu ve Silas/Silvanus’un bu yolun ulu bir kişisi olduğunu söylemiştir. St Paul’ün kurduğu Hıristiyanlıktır ve Constantine’in kendisine aldığı ad olan Silvanus, geçmişte yaşamış Hıristiyan misyonerinin, başpiskoposun adıdır. Erdoğan Çınar’a Hıristiyan propagandisti derken boşuna söylemiyoruz.


Kibossa denilen yerin de Sivas’la bir ilişkisinin bulunmadığı, bugün Giresun’a bağlı Şebinkarahisar’ın bir kasabası olduğu açığa çıkmıştır.


PAULİKİENLER ERMENİLERDEN VE RUMLARDAN OLUŞUR


Paulikienler bir Hıristiyanlık mezhebi kurmuştur. Bu, Konstanine Silvanus ve ardıllarının Maniheizm’i terk ettikleri anlamına da gelmektedir. En azından Maniheizm ile Hıristiyanlığı harmanlamışlar, Hıristiyanlığın gerçek kurucusu, misyoner St Paul’ün yolundan gitmişlerdir. Onlar Yeni Ahit’çidir. Kurucu Konstantin Silvanus kendi köyü olan Mananalis’i terk etmiştir. Çünkü Mananalis Maniheizm’in etkisindedir. Konstantin, daha önce St Paul tarafından Hıristiyanlığa kazanılan bugünkü Giresun’un Şebinkarahisar’ına gitmiş, orada kilise kurmuştur.


Paulikien didaskaloslarının tamamı St Paul’ün yardımcılarının adını almıştır. Kurdukları kiliseler de St Paul döneminde kurulan kilise adlarının aynısıdır. Sıralayalım:


Constantine: Silvanus (Ermeni), Makedon Kilisesi kurucusu
Symeon: Titus (Rum)
Genesius: Timothy (Ermeni), Acha Kilisesi kurucusu
Joseph: Epaphroditus (Ermeni), Phlippians Kilisesi kurucusu
Vahan: Baanes (Babası Yahudi, Ermeni) (Bu ismi St Paul’ün adamları arasında saptayamadık. Ü.Ö.)
Sergius: Tychicus (Rum), Laodiceans Kilisesi, Efes Kilisesi ve Colossians Kilisesi kurucusu
St Paul’ün misyonerleri, Paulikien didaskaloslarına takma ad olmuştur.
Didaskalosların bazıları birden fazla kilise kurmuştur.
Bizanslı Heretiklerin Tarihi kitabının çevirmeni Barış Baysal’ın çeviride yaptığı tahrifatlar da artık konumuza dahil edilecektir.


Bir örnek verelim:
Konstantine adlı kişi Kolonea (Şebinkarahisar)ın kasabası olan Kibossa’ya gittiğinde orada kilise kurmuştur. Adı da Makedon Kilisesi’dir. Adını daha önce St Paul’ün misyonerlerinden Silas/Silvanus’un kurduğu kiliseden almıştır.
Bu düşünceleri Hamiltonların İngilizce baskısı doğrulamaktadır. İlgili bölüm şu şekildedir:


“7. They say that there are six Churches in their confession; the Church of Macedonia, which is a kastron of Colonea; Cibossa, which was instructed by Constantine/Silvanus and Symeon/Titus; Achaea, which is a village of Samosata; Mananalis, which was instructed by Gegnesius/ Timothy; the Church of the Philippians, by which they mean the disciples of Joseph/Epaphroditus and Zacharias whom they call the hireling shepherd; the Church of the Laodiceans, by which they mean the people of Argaoun, and that of the Colossians, meaning the Cynochorites. These three Churches were, they say, instructed by Sergius/Tychicus.” (CHRISTIAN DUALIST HERESIES, s. 93-94)


Oysa Kalkedon Yayınevi çevirmeni Barış Baysal çeviriyi yaparken St Paul’ün misyonerlerinin adını alan Pauliken önderlerinin kilise kurduğunu değil, yönettiğini söylemektedir.


ERDOĞAN ÇINAR’IN SON SIĞINDIĞI YER: KOÇGİRİ’DEKİ KÜRT AŞİRETLERİNİ ERMENİ YAPMAK!

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » CHP'den şok iddia
 • » Kılıçdaroğlu, İstanbul'u mercek altına...
 • » İspanya'dan terör örgütüne izin yok
 • » Atalay: Bulgulara göre Oktay'ın ölümü...
 • » 'Mevzuat gereği itiraz hakkımız yok'
 • » 'Kamerasız kabul ederlerse eyvallah'
 • » Radyo Link'i Sorunlu yine
 • » Asker konuşmadı AKP kaybetti
 • » Erkan Çanakçı- Ağlamasınlar (Derviş Ali)
 • » MEB'de 'zorunlu okul öncesi eğitim için...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » İstanbul Cemevi ve Kültür Merkezi'nin...
 • » Alevi ve solcular fişlendi!
 • » Cemaat ve Cem Vakfı’ndan ortak proje
 • » Saddam'ın son sırrı
 • » Başkan Turgut’tan cemevi müjdesi
 • » CHP'den, Cemevleri İbadet Yeri Sayılsın...
 • » Alevi-Sünni evlenirse 140 kırbaç cezası
 • » 4x4’lük Alevi’ye Hz. Ali’den sözler
 • » Erdoğan, Alevi komşularını anlattı
 • » En kapsamlı Alevilik araştırması